Yhden luukun lainsäädäntöhanke

 

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetulla lailla on uudistettu ympäristölainsäädäntöä niin, että se mahdollistaa niin sanotun yhden luukun mallin. Yhden luukun mallissa luvanhakija asioi eri viranomaisten kanssa yhdellä asiointipisteellä, josta voi hoitaa keskeiset tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla. Lisäksi vireillä olevien eri lupahakemusten käsittelyvaiheet tapahtuvat yhtä aikaa.

Yhteensovittamisen edellyttää, että hankkeelle haetaan joko ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Yhteensovittaminen voi tulla sovellettavaksi, jos hankkeelle haetaan sen lisäksi luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain taikka vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukainen lupaa.

Tavoitteena on, että eri menettelyjen yhteensovittaminen ja yhdistäminen tekee lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa. Hakija voi päättää, sovelletaanko yhteensovittamista ja missä lupa-asioissa sitä sovelletaan. Yhteensovittamista voidaan soveltaa myös vain osaan hankkeen edellyttämistä luvista. Ympäristöä koskevien lupien erillismenettelyt säilyvät edelleen vaihtoehtona, jos hakija ei halua hankkeeseensa sovellettavan lupien yhteensovittamista.
 

Yksi luukku -kaavio.png

Yhteensovittavana viranomaisena toimii aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen siitä, kumpi viranomainen on toimivaltainen hankkeeseen liittyvässä ympäristö-, vesi- tai maa-ainesluvassa. Toimivalta lupahakemusten käsittelyyn ja päätösten antamiseen säilyy ennallaan.

Toimivat yhden luukun palvelut vaativat viranomaisilta merkittävää sähköisen asioinnin kehittämistä. Yhden luukun menettely pohjautuu sähköiseen asiointiin. Hakijan on toimitettava lupahakemus viranomaisille sähköisesti sähköisen asiointijärjestelmän ”sähköisen luukun” kautta.

Yhtä luukkua koskevat lait tulevat voimaan 1.9.2020. Ympäristöministeriö on 6.6.2019 asettanut seurantaryhmän lainsäädäntöhankkeen täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan sekä nimennyt 1.8.2019 alkaen projektipäällikön lupaviranomaisten välisen toteutusyhteistyön koordinaattoriksi.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 0295 250 320, etunimi.sukunimi@ym.fi
Projektipäällikkö Anju Asunta, p. 0295 250 191, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.10.2016 klo 12.45, päivitetty 8.10.2019 klo 10.20
  • FI
  •  
  • SV