Yhden luukun lainsäädäntöhanke

Hallituksen kärkihanke

Ympäristöministeriö on ryhtynyt valmistelemaan lakia, joka sujuvoittaisi ministeriön toimialan lupa-asiointia. Uudistus koskisi ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja rakennuslupia. Tavoitteena on, että eri menettelyjen yhteensovittaminen ja yhdistäminen tekisi lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa.

Asiointia sujuvoittava laki on edellytys yhden luukun mallin toteuttamiselle. Yhden luukun mallissa lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä eli ”luukulta”, josta voisi hoitaa kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla.

Yksi luukku -kaavio.png

Nyt käynnistynyt lakihanke mahdollistaa yhdenmukaiset menettelytavat, mutta yhden luukun palvelut vaativat toimiakseen viranomaisilta merkittävää sähköisen asioinnin kehittämistä. Tätä edistetään osana julkishallinnon laajempaa digitalisaatiota.

Yhden luukun palvelujen toteuttamisen lähtökohta on hallituksen linjaus suuria ja keskisuuria hankkeita koskevien ympäristölupa- ja valvontatehtävien kokoamisesta valtakunnallisen toimivallan omaavalle viranomaiselle. Lakihanke pohjautuu selvitykseen ’Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa’, joka valmistui kesäkuussa 2016.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 29.11.2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, HE 269/2018 vp.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 0295 250 320, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.10.2016 klo 12.45, päivitetty 28.1.2019 klo 9.41