Ympäristötietoa koskeva ministeriön päätös

Suomessa julkisuus on pääperiaate kaikissa hallintoasioissa - myös ympäristöasioissa. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta edellyttää, että viranomaisten tiedot ovat julkisia, ellei erikseen toisin säädetä.

  • Laki viranomaisen tominnan julkisuudesta (621/1999, Finlex)

Ympäristötietojen osalta EU on erikseen säätänyt ympäristötietojen julkisesta saatavuudesta.

Suomi on direktiivin täytäntöönpanossa lähtenyt siitä, että kansallinen lainsäädäntö on jo nykyisellään kattava. Jotta täytäntöönpano olisi täysin aukotonta, on Suomi kuitenkin muuttanut voimassa olevaa lainsäädäntöään siten, että yleinen viranomaistoiminnan julkisuusvelvoite on laajennettu kattamaan myös ne vesihuoltolaitokset, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet julkisuuslainsäädännön piiriin.

  • Laki vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta (54/2005, Finlex)

Lisäksi ympäristöministeriö on antanut päätöksen, jossa täytäntöönpanosta annetaan yksityiskohtaisia soveltamisohjeita. Päätös koskee alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen tehtäviä ympäristötiedon saatavuuden, aktiivisen ja järjestelmällisen levittämisen ja laadun varmistamiseksi.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Jarmo Muurman, p. 0295 250 185, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 24.3.2013 klo 11.18, päivitetty 28.6.2016 klo 12.49