Hyppää sisältöön

Ympäristövahinkolainsäädäntö

Onnettomuuksien ja muiden pilaantumisvahinkojen ennaltaehkäisyä säädellään ympäristönsuojelulainsäädännön lisäksi merenkulkulainsäädännössä, kemikaalilainsäädännössä ja ydinenergialaissa.

Pilaantuneen ympäristön kunnostuksesta vastuu on ensisijaisesti vahingon aiheuttajalla. Ympäristönsuojelulain nojalla valvontaviranomainen voi käynnistää tarvittavat toimet pilaantuneen ympäristön kunnostamiseksi. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvastuusta säädetään lisäksi erikseen ympäristönsuojelulain 14 luvussa.

Ympäristöonnettomuuksista aiheutuneiden henkilö- ja esinevahinkojen sekä torjunta- ja kunnostustöiden kustannusten korvaamista koskee yleisen vahingonkorvauslainsäädännön asemasta oma erillislainsäädäntönsä, laki ympäristövahinkojen korvaamisesta. Myös lakisääteisestä ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan ympäristövahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (737/1994) tarkoitettuja ympäristövahinkoja. Aluksista aiheutuneiden öljyvahinkojen korvaamiseen sovelletaan merilain 10. lukua ja ydinvahinkojen korvaamiseen ydinvastuulakia.

Ympäristövahinkojen ehkäisemistä ja korjaamista koskeva ns. EY:n ympäristövastuudirektiivi (2004/35/EY) on pantu täytäntöön lailla eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta, luonnonsuojelulakiin, ympäristönsuojelulakiin, vesilakiin ja geenitekniikkalakiin tehdyillä muutoksilla sekä valtioneuvoston asetuksella eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta. Täältä pääset katsomaan taulukkoa, johon on listattu tapaukset, joissa viranomainen on ratkaisussaan soveltanut ympäristövastuudirektiivin mukaisia säännöksiä ympäristövahinkojen ehkäisemisestä ja korjaamisesta.

 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)
 • Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009 (Finlex)
 • Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 737/1994 (Finlex)
 • Laki ympäristövahinkovakuutuksesta 81/1998 ((Finlex)
 • Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 47/2015 (Finlex)
 • Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta 383/2009 (Finlex)
 • Luonnonsuojelulaki 1096/1996 (Finlex)
 • Vesilaki 587/2011 (Finlex)
 • Geenitekniikkalaki 377/1995 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta 713/2009 (Finlex)
 • Merensuojelulaki 1415/1994 (Finlex)
 • Ydinenergialaki 990/1987 (Finlex)
 • Ydinvastuulaki 484/1972 (Finlex)
 • Pelastuslaki 379/2011 (Finlex)
 • Laki öljysuojarahastosta 1406/2004 (Finlex)

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Mari-Linda Harju-Oksanen, p. 0295 250 554, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi , p. 0295 250 072, etunimi.sukunimi@ym.fi
Hallitussihteeri Merja Huhtala, p. 0295 250 088,etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 9.2.2015 klo 10.08, päivitetty 8.9.2020 klo 7.41