Hyppää sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö

Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi moottoritiet, suurehkot satamahankkeet, raskaan liikenteen lentokentät ja suuret kanalat ja sikalat. YVA-menettelyä voidaan lisäksi soveltaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä yksittäistapauksissa hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

  • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 (Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  277/2017 (Finlex)

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, p. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi

Yksittäisten hankkeiden lisäksi myös suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset on arvioitava, jos niillä saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Viranomaisten valmistelemien suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.6.2005. Lain tavoitteena on:

  • edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä,
  • parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä
  • edistää kestävää kehitystä.

Laki sisältää aikaisemmin YVA-lakiin sisältyneen yleisen velvollisuuden selvittää ja arvioida ympäristövaikutukset sekä tarkemmat arvioinnin sisältöä ja menettelytapoja koskevat säännökset tietyille suunnitelmille ja ohjelmille.

  • Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005 (Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 347/2005 (Finlex)

Lainsäädännön taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi  tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (niin sanottu SEA-direktiivi (EY) N:o 42/2001, EUR-Lex) sekä YK:n Euroopan talouskomission strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja, jotka edellyttivät muutoksia myös maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen.

  • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (Finlex)
  • Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (Finlex)

Vesienhoitosuunnitelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevat säännökset sisältyvät lakiin vesienhoidon järjestämisestä.

  • Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004 (Finlex)
Julkaistu 24.3.2013 klo 11.22, päivitetty 28.8.2017 klo 12.19