Tuore selvitys: Orgaaninen jäte ei juuri päädy kaatopaikoille

Tiedote 29.6.2018 klo 9.59

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ansiosta yhdyskuntajätettä ja kierrätyskelpoista jätettä ei käytännössä enää viedä kaatopaikalle. Kielto on edistänyt uuden liiketoiminnan kehittymistä ja vähentänyt kaatopaikkojen päästöjä ympäristöön.

Ympäristöministeriön teettämä selvitys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vaikutuksista osoittaa, että vain kolme prosenttia yhdyskuntajätteestä päätyy kaatopaikoille. Niille sijoitetut orgaaniset jätteet ovat lähinnä kierrätykseen kelpaamatonta jätettä sekä mineraalisia materiaaleja, kuten tuhkaa, kuonaa ja maa-ainesjätteitä. Aiemmin kaatopaikoille sijoitettu orgaaninen jäte hyödynnetään nykyisin pääasiassa energiana, osittain myös materiaalina.

Kaatopaikkatoimijoiden ja viranomaisten mukaan kaatopaikkakielto on kehittänyt jätteiden käsittely- ja lajittelumenetelmiä. Esimerkiksi uusia käsittelymenetelmiä on syntynyt muun muassa rakennusjätteelle, biojätteille sekä jäteveden puhdistuksen jätteille. Kielto on saanut jätealan toimijoita tehostamaan myös nykyistä käsittelyä, millä turvataan jätteen toimittaminen muuhun jatkokäsittelyyn tai täytetään edellytykset sijoittaa jäte kaatopaikalle. Lisäksi kaatopaikkakiellon on arvioitu johtaneen uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja markkinoiden kehittymiseen.

Kaikkia kaatopaikalle kelpaamattomia jätteitä ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään energiana tai niille ei löydy jatkokäsittelyä. Tämä on lisännyt tarvetta varastoida jätteitä ja hakea poikkeuslupaa kaatopaikkakiellosta. Ympäristöministeriö on selvityksen tulosten perusteella päivittänyt kaatopaikkakiellon soveltamista koskevaa ohjeistusta erityisesti poikkeusmahdollisuuksien osalta:

Selvitys on osa Juha Sipilän hallituksen Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon -kärkihanketta. Kärkihankkeen toteutuksesta on vastannut Suomen ympäristökeskus. Taustalla on kaatopaikka-asetus, joka on rajoittanut vuodesta 2016 alkaen biohajoavan tai muun orgaanisen aineksen sijoittamista tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija, Kati Vaajasaari, p. 029 525 0010, etunimi.sukunimi@ym.fi