Hyppää sisältöön

Koulutusohjelmat ja -aineistot

Ympäristörikosten tutkinta edellyttää erityisosaamista, jota voidaan hankkia vain perehtymällä ympäristörikosten erityispiirteisiin ja hallitsemalla vaativa taktinen ja tekninen tutkinta. Poliisiammattikorkeakoulu ja sen asettama eri toimijoiden edustajista koostuva koordinaatiotyöryhmä koordinoi eri tahojen järjestämän ympäristörikoksiin liittyvän koulutuksen siten, että osaamista voidaan vahvistaa toimialarajat ylittäen.

Koulutus suunnataan kaikille ympäristörikostorjunnan viranomaistoimijoille, joista keskeisimmät ovat esitutkinta (poliisi, raja ja tulli), ympäristövalvojat (ELY-keskukset ja kunnat) ja syyttäjät.

Vuoden 2019 koulutustilaisuus

Ympäristöseminaari 28.11.2019

Koulutuspäivän aluksi kuullaan ympäristörikostorjunnan ajankohtaisasioista, konkurssipesien vastuista sekä maatilatoiminnasta ja sen riskeistä. Päivän päättää virkamiestaitoja päivittävä osuus, jossa käydään läpi haasteita asiakaskohtaamisissa, muita viranomaisuhkia ja lopuksi todistajana toimimista oikeudessa.

Vuoden 2018 koulutustilaisuudet

Jakso 4: Maa-ainekset ja vesirakentaminen 13.-14.2.2018

Maa-ainesten hyödyntämiseen liittyvä rikollisuus on vahvasti lisääntynyt erityisesti alueilla, joissa on voimakas rakentamispaine. Yhtäältä kyse on maa-ainesten hyödyntämisestä mutta toisaalta myös maa-ainesten dumppaamisesta. Näihin rikoksiin liittyy erittäin tärkeä vesiensuojelullinen intressi. Vesirakentaminen käsiteltiin samassa jaksossa, koska siinäkin lähtökohtana on ympäristön muokkaaminen sinänsä.

Koulutusmateriaali

Jakso 5: Luonnonsuojelurikokset, metsä- ja metsästysrikokset sekä rakennettu ympäristö 22.-23.5.2018

Luonnonsuojelulain vastaista menettelyä ilmenee tyypillisesti luonnonvarojen käytössä kuten metsätaloudessa ja metsästyksessä, mistä johtuen näitä kolmea teemaa on aiheellista tarkastella yhdessä. Jaksossa perehdyttiin luonnonsuojelulain systematiikkaan ja kriminalisointeihin ja rikoksia koskevaan erityiseen menettämisseuraussääntelyyn ja metsätaloudessa tapahtuviin muihin rikoksiin. Lisäksi jaksossa perehdyttiin metsästysrikoksiin, niihin liittyviin menettämisseuraamuksiin ja metsästyskieltoon. Jaksossa käsiteltiin myös uhanalaisten lajien kansainväliseen kauppaan liittyvää rikollisuutta (CITES). Rakennettu ympäristö jää vähälle huomiolle ympäristörikoskentässä. Kyse on kuitenkin huomattavista kulttuurisista arvoista. Jaksossa perehdyttiin sekä kulttuuriperintöön liittyviin suojeltuihin rakennuksiin ja muinaismuistoihin kohdistuviin rikoksiin, irtaimiin muinaismuistoihin kohdistuviin rikoksiin mutta myös muihin rakentamislainsäädännön vastaisiin tekoihin.

Koulutusmateriaali

 • Ohjelma (pdf)
 • Juha Maaperä: Rakennussuojelu sekä kiinteiden ja irtainten muinaismuistojen suojelu (pdf, 4,6 Mt)
 • Leila Suvantola: Rakentamisrikokset, muinaismuistorikokset ja rikoshyöty kulttuuriympäristörikoksissa (pdf)
 • Markku Tuominen: Metsästyslainsäädäntö ja sen systematiikka, pyyntilupajärjestelmä yms. (pdf)
 • Heikki Ylisirniö: Metsästysrikokset, metsästykseen liittyvät menettämisseuraamukset ja kiellot (pdf)
 • Johanna Korpi: Luonnonsuojelulaki ja sen suojelusäännökset (pdf)
 • Stella From: CITES-sopimus ja siihen liittyvä säädöstausta (pdf)
 • Seppo Mäkitalo: Uhanalaisten lajien kansainvälinen kauppa (CITES) käytännön näkökulmasta, esitutkinta, kv-yhteistyö (pdf, 8 Mt)
 • Jarmo Rintala: Metsärikokset (pdf)
 • Jarmo Rintala: Luonnonsuojelulainsäädäntöön liittyvät kriminalisoinnit ja menettämisseuraamukset (pdf)

Jakso 6: Jäterikokset 13.-14.11.2018

Jäterikokset on suurin yksittäinen ryhmä ympäristörikoksia, mutta se on sisällöllisesti erittäin monimuotoinen. Jaksossa perehdytään jätteiden keräilyyn ja luvattomaan käsittelyyn, vaarallisiin jätteisiin, alusjätepäästöihin, rakennusjätteen dumppaamiseen sekä kansainvälisiin jätesiirtoihin.

Koulutusmateriaali

 • Ohjelma (pdf)
 • Satu Lyytikäinen: Jätelaki - pääpiirteitä (pdf)
 • Maria-Pia Karppela: Jätelain vastaisten menettelyjen hallinnollinen käsittely ja laiminlyöntimaksu (pdf)
 • Johanna Narvi: Velvollisuus hakea ympäristölupaa jätteiden käsittelyyn (pdf 5,8 Mt)
 • Hannele Nikander: Jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskeva EU-lainsäädäntö (pdf 2,8 Mt)
 • Leila Suvantoa: Rajat ylittävä jäterikollisuus (pdf)
 • Juha Havumäki: Ympäristörikosten tutkinta Tullissa (pdf)
 • Jarmo Rintala: Jätteisiin liittyvät kriminalisoinnit (pdf)
 • Niina Viitala: Jäterikokset: rikospaikkatutkinta, työturvallisuus, näytetaltiointi (pdf 3,9 Mt)
 • Jari Nieminen: Alusöljypäästöjen tutkinta (pdf)
 • Emmi Pajunen: Eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa (pdf 3,2 Mt)
 • Leila Suvantola: Jätteiden keräily ja luvaton käsittely/varastointi jäterikoksen tyyppitapauksena (pdf)
 • Jarmo Rintala: Rakennusjätteiden dumppaaminen jäterikoksen tyyppitapauksena (pdf)
 • Terhi Kankaanranta: Laittomien jätekuljetusten ja laittoman jätekaupan torjunnan tehostaminen Euroopassa (pdf)
 • Leila Suvantola: Rikoshyöty jäterikollisuudessa ja jäterikosten osuus oikeuskäytännössä (pdf)
 • Leila Suvantola:  Blockwaste - tutkimushankkeen tulokset (pdf 1,3 Mt)                      

Vuoden 2017 koulutustilaisuudet

Jakso 1: Ympäristörikosoikeuden yleiset opit 8.-9.5.2017

Jaksossa perehdytiin rikosoikeuden yleisiin oppeihin kuten vanhentumiseen, tahallisuus-/tuottamusoppiin, kieltoerehdykseen, syyksilukemiskynnykseen, menettämisseuraamuksiin ja ihmisoikeuksien rajoituksiin rikosprosessille yms. ja niiden soveltumiseen ympäristörikosoikeuteen. Lisäksi perehdytiin ympäristörikosoikeuden omiin yleisiin käsitteisiin ja niiden tulkintaan kuten vaarantumiseen sekä ympäristörikosoikeuden ja hallinto-oikeuden (erityisesti hallintopakon) väliseen suhteeseen ja viranomaisten rooleihin eri prosesseissa. Jaksossa myös käytiin läpi Suomen ympäristörikostilannetta sekä esitutkinnassa että tuomioistuimissa sekä tuomitsemiskäytäntöä.

Koulutusmateriaali

Jakso 2: Rikoshyöty, vastuun kohdentaminen ja yhteisösakko 5.9.2017

Jaksossa perehdytiin ympäristörikoksissa tunnistettuihin erilaisiin rikoshyödyn muotoihin ja sen määrittämiseen, vastuun kohdentamiseen eli vastuullisen henkilön tunnistamiseen yritystoiminnan puitteissa tapahtuneissa ympäristörikoksissa ja yritystoiminnassa tapahtuneita rikoksia koskevan yhteisösakon määräämisen perusteisiin. Yksipäiväinen jakso on osa Poliisiammattikorkeakoulun vakavien ympäristörikosten tutkintakurssia.

Koulutusmateriaali

Jakso 3: Lupavelvollinen toiminta ja päästöt ympäristöön 28.-29.11.2017

Jaksossa tarkasteltiin niitä toimintoja, jotka edellyttävät lähtökohtaisten vaikutustensa vuoksi ympäristölupaa. Jaksossa tarkasteltiinn sekä tapauksia, joissa on toimittu ilman lupaa että tapauksia, joissa on rikottu ympäristöluvan ehtoja. Tarkasteltavat toimialat ovat hyvin monimuotoisia pienistä suuriin eli autokorjaamoista ja maataloudesta teollisuuden suuriin toimintakokonaisuuksiin ja energiantuotantoon. Jaksossa tarkasteltiin myös haastavia tilanteita, joissa jätteiden käsittelyllä on aiheutettu pilaantumisvaaraa. Tässä jaksossa –kuten kaikissa myöhemmissäkin– tavoitteena on vahva, eri osallistahojen välinen vuoropuhelu mm. pilaantumisvaaran arvioinnissa ja sen kannalta merkittävien seikkojen tunnistamisessa ja näytön keräämisessä. Oleellista ovat myös rikoksen vakavuuden tunnistaminen, eri osapuolten tuottama osaaminen siihen sekä näytön arviointikysymykset.

Koulutusmateriaali

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso, tia.laine-ylijoki(at)ym.fi, p. 0295 250 150

Julkaistu 22.11.2018 klo 9.14, päivitetty 27.11.2019 klo 10.08