Hyppää sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Luonnon monimuotoisuutta turvataan rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja.

Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia linjaa tavoitteet ja toimet, joilla luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pyritään pysäyttämään vuoteen 2020 mennessä.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Luonnonvaroja on käytettävä kestävästi.

Käpytikka, Sampo Kiviniemi

Sampo Kiviniemi, YHA Kuvapankki

Viranomaisten vastuu luonnon monimuotoisuuden suojelussa

Perustuslain mukaan julkishallinnolla on vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus hyvään ympäristöön.

Ympäristöministeriö ohjaa ja valvoo luonnonsuojelua Suomessa. Se valmistelee luonnon monimuotoisuutta turvaavat lait ja vastaa niiden toimeenpanon yleisestä valvonnasta. Ympäristöministeriö valmistelee luonnonsuojeluohjelmat ja perustaa ohjelmien mukaisia luonnonsuojelualueita. Ministeriö myös hyväksyy merkittävien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Suomen ympäristökeskus tekee luonnon monimuotoisuutta käsittelevää tutkimusta ja arviointeja eri hallinnonalojen ja yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Se arvioi eliölajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta ja tutkii luontotyyppien hoito- ja kunnostamismenetelmiä, ekosysteemipalvelujen merkitystä sekä niiden ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutusta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Ne turvaavat luonnon monimuotoisuutta muun muassa
  • perustamalla luonnonsuojelualueita yksityismaille
  • hankkimalla alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin
  • hyväksymällä rauhoitusesityksiä ja suojelukohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia
  • turvaamalla luontoarvoja maankäytön suunnittelussa
  • suunnittelemalla Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä.
  • Luonnonsuojelu (ELY-keskukset)

Kunnat edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Kunnat voivat muun muassa valmistella rauhoitusesityksiä ja suojelukohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia tai päättää luonnonmuistomerkkien suojelusta. Kunta huolehtii, että maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa edistetään ekologisesti kestävää kehitystä ja että suunnitelmien vaikutukset ympäristöön otetaan huomioon.

Metsähallitus hoitaa suurinta osaa maamme suojelualueista.

Lisätietoja

Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, p. 0295 250 079, etunimi.sukunimi@ym.fi
Julkaistu 13.5.2013 klo 12.36, päivitetty 3.9.2019 klo 15.08