Hyppää sisältöön

Natura 2000 -verkosto turvaa monimuotoisuutta

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Koski
Petri Tuohimaa, YHA Kuvapankki

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1866, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 470, ja niiden pinta-ala on 3,19 miljoonaa hehtaaria eli noin 8,2 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Valtioneuvosto on lisäksi 5.12.2018 päättänyt ehdottaa EU:n komissiolle luontodirektiivin mukaisten alueiden laajentamista kolmella alueella; FI0100006 Tulliniemen linnustonsuojelualue, FI0200090 Saaristomeri ja FI1400030 Södra Sandbäck. Laajennusten yhteispinta-ala on noin 113 500 hehtaaria. Niiden toteutumisen jälkeen Suomen Natura 2000 -verkoston yhteispinta-ala on noin 5,07 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta.

Alueiden rajaukset ovat saatavilla Avoimet ympäristötietojärjestelmät -sivun kautta.

Natura 2000 -verkoston rahoitus

EU:n yhteisörahoitus Natura 2000 verkoston erityissuojelualueille perustuu luontodirektiivin 8 artiklan säännöksiin. Jäsenmaat toimittavat komissiolle arvionsa yhteisön yhteisrahoituksen tarpeesta. Jäsenmaat laativat priorisoidun rahoituksen puiteohjelman (Prioritized Action Framework, PAF), joka luo perusteet sille, miten yhteisörahoitusta suunnataan Natura 2000- alueiden suojelun toimeenpanoon. 

Ympäristöministeriö järjesti 30.11.2018 seminaarin otsikolla Workshop on Strengthening investments in Natura 2000 through accessing EU funds and updating of the Prioritised Action Frameworks (PAFs).

Ympäristöministeriö päivittää parhaillaan EU-rahoituskauden 2021-27 priorisoidun rahoituksen puiteohjelmaa (PAF). Luonnos valmistuu kevään 2019 aikana.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 02952 50135, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, p. 02952 50198, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 17.12.2018 klo 15.10, päivitetty 5.4.2019 klo 10.58
  • FI
  •  
  • SV