Ympäristönsuojelulain uudistuksen toimeenpano

Uuden ympäristönsuojelulain ja –asetuksen tueksi järjestetään koulutusta ja laaditaan ohjeistusta sekä edistetään sähköisten työkalujen käyttämistä. Ohjeistuksen valmistelun tueksi perustetut työryhmät ovat lopettaneet työnsä, mutta työtä jatketaan ja sen tuloksia julkaistaan tällä sivulla.

Uusi ympäristönsuojelulaki ja asetus ympäristönsuojelusta

 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex), voimaan 1.9.2014
  • Huhtikuussa 2015 uutta lakia muutettiin muun muassa poistamalla ympäristölupamääräysten tarkistamismenettely ja luomalla menettely maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelylle. Lain muutos 423/2015 (Finlex)
  • Tammikuussa 2018 tuli voimaan muutos 974/2017 (Finlex), jolla muun muassa otettiin käyttöön valituslupajärjestelmä valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksella on vaikutuksia päätösten täytäntöönpanokelpoisuuteen (pdf).

Ohjeet

Uuden lain toimeenpanon tueksi järjestettiin vuonna 2014 koulutuksia ja laadittiin yhteistyössä toiminnanharjoittajien, järjestöjen ja hallinnon edustajien kanssa ohjeita ja muistioita. Lisäksi ympäristöministeriössä ja -hallinnossa tehdään jatkossakin uuden lain soveltamisen tueksi tarpeen mukaan ohjeita, selvityksiä, koulutusaineistoja ja muuta tukiaineistoa, joka julkaistaan tällä sivulla.

 
 1. Maaperän ja pohjaveden suojelua koskevia ohjeita ja ohjeistuksia
 2. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät direktiivilaitosten lupaharkinnassa
 3. Suurten polttolaitosten erityiskysymykset
 4. Pienet polttolaitokset
 5. Laitosluettelon muutokset ja tulkinnat, muistio (pdf)
 6. Turvetuotannon ympäristölupahakemuksen luontoselvitykset -ohje (Valto)
 7. Valvonta

Muita toimeenpanoprojektissa (1.2.2013 - 15.6.2014) tehtyjä taustamuistioita ja selvityksiä

Muita selvityksiä

Muistilistoja ja luetteloita

Koulutuksia ja koulutusaineistoja

Julkaisuja

Kemikaalien parempi huomioiminen ympäristöluvissa - esiselvitys (pdf)

 

Lisätietoja

Hallitusneuvos Oili Rahnasto, p. 0295 250 244, etunimi.sukunimi@ym.fi

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät direktiivilaitosten lupaharkinnassa, suuret polttolaitokset, pienet polttolaitokset
Erityisasiantuntija Sami Rinne, p. 0295 250 361, etunimi.sukunimi@ym.fi

Luvanvaraisuus ja lupatoimivaltaluettelot
Suunnittelija Mikko Attila, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 077, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Pohjaveden ja maaperän pilaantumista koskevat säännökset
Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, p. 0295 250 218, etunimi.sukunimi@ym.fi

Valvonta ja maksut
Neuvotteleva virkamies Juha Lahtela, p. 0295 250 371, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

 

Julkaistu 8.4.2019 klo 13.43, päivitetty 2.7.2019 klo 9.02
 • FI
 •  
 • SV