Hyppää sisältöön

Öljysuojarahasto

Öljyntorjunta meripuomi
Jouko Pirttijärvi, YHA Kuvapankki

Ympäristöministeriön alainen öljysuojarahasto korvaa maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjunnan kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia.

Öljysuojarahasto on vasta toissijainen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaaja. Rahastosta maksetut korvaukset peritään takaisin vahingon aiheuttajalta tai muulta vahingosta ensisijaisesti vastuussa olevalta.

Öljyllä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen

Öljysuojarahastosta voidaan harkinnanvaraisesti korvata öljyllä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamiskustannuksia, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta, taikka tämä ei kykene vastaamaan pilaantumisen aiheuttamista kustannuksista. Edellytyksenä on lisäksi, että pilaantuneen alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.

JASKA-hanke

JASKA-hanke on ympäristöministeriön ja öljysuojarahaston käynnistämä määräaikainen, riskialueilla sijaitsevien vanhojen öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushanke. Aikaisemmin maaperän pilaantumista ovat tyypillisimmin aiheuttaneet polttoaineen jakelu, korjaamotoiminta tai muu öljyn käsittely ja varastointi. Suomessa on ympäristöhallinnon arvion mukaan edelleen noin 800 mahdollisesti öljyllä pilaantunutta riskikohdetta. Kohteet sisältyvät maaperän tilan tietojärjestelmään.

Öljysuojarahaston projektiorganisaationa on vuoden 2018 loppuun saakka toiminut Öljyalan Palvelukeskus Oy, alihankkijanaan Pöyry Finland Oy. Vuoden 2019 alusta lähtien projektiorganisaatioksi on tullut Pirkanmaan ELY-keskus.

Öljysuojarahaston hallitus on teettänyt Jaska-hankkeesta selvityksen.

Soili-ohjelma on päättynyt

Soili-maaperänkunnostusohjelmassa kunnostettiin suljettujen huolto- ja jakeluasemien öljyllä pilaantuneita maaperiä 20 vuoden ajan vuodesta 1997 lähtien. Kaikkiaan ohjelman kautta tutkittiin lähes tuhannen ja kunnostettiin noin 650 alueen tai kiinteistön maaperä. Soili-ohjelman loppuraportti julkaistiin marraskuussa 2017.

Öljysuojarahastosta pelastustoimen alueille, kunnille ja valtiolle maksettavat korvaukset

Alueellisilla pelastustoimilla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvausta öljyntorjuntakaluston hankintakustannuksiin sekä öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämisestä ja koulutuksesta johtuviin kustannuksiin. Öljyntorjuntaveneiden hankintakustannuksista korvataan öljysuojarahaston varoista yleensä 50–90 prosenttia. Lisäksi alueellisille pelastustoimille ja kunnille voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvauksia esimerkiksi öljyntorjuntakaluston varastointitilojen hankintakustannuksiin.Valtiolle öljysuojarahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia korvauksia alusöljyvahinkojen torjuntaan tarkoitetun kaluston hankintakustannuksiin ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. Ahvenanmaan maakunnalle voidaan korvata alusöljyvahinkojen torjuntakaluston hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

Öljysuojarahaston hallitus päättää korvaukset

Öljysuojarahastosta maksettavista korvauksista päättää rahaston hallitus, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallistuksessa on edustaja sisäasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöstä, öljyalalta ja Suomen Kuntaliitosta. Hallituksen puheenjohtaja on puolueeton eikä edusta öljyvahinkoasioiden intressitahoja.

Henkilötietojen käsittely öljysuojarahastossa

Öljysuojarahaston hakemusasiakirjat sisältävät henkilötietoja. Käsitellessään asiakirjoja öljysuojarahasto toimii Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä ja noudattaa kyseisessä asetuksessa henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpitäjälle asetettuja periaatteita ja velvoitteita. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä öljysuojarahastossa seuraavasta asiakirjasta.

Öljysuojarahaston tulot ja menot

Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Varat toimintaansa öljysuojarahasto saa öljysuojamaksun kertymästä ja siirroista valtion talousarviosta.

Öljysuojamaksua peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä. Siltä osin kuin öljyä on kuljetettu aluksella, jota ei ole koko lastiosan pituudelta varustettu kaksoispohjalla, öljysuojamaksu peritään kaksinkertaisena.

Öljyjätemaksun kertymästä osa voidaan valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahastoon käytettäväksi vanhojen saastuneiden maa-alueiden puhdistustoimista aiheutuviin kustannuksiin. Rahastoon on siirretty keskimäärin 2-3 miljoonaa euroa öljyjätemaksuvaroja vuodessa.

Öljysuojarahaston varojen käyttö

Öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia vuosittain keskimäärin 10 miljoonaa euroa, mikä vastaa suunnilleen öljysuojamaksun vuosittaista kertymää ja valtion talousarviosta siirretyn öljyjätemaksun määrää. Vuosina 2010 - 2015 voimassa olleen öljysuojamaksun määräaikaisen korotuksen vuoksi rahaston tulo ovat kasvaneet ja myös rahaston maksamien korvausten määrä on kasvanut.

Kansainvälinen öljyvahinkorahasto

Öljytankkereiden Suomen alueella aiheuttamat öljyvahingot korvataan kansainvälisestä öljyvahinkorahastosta (International Oil Pollution Compensation Fund 1992) ja sitä täydentävästä lisärahastosta (Supplementary Fund) siinä tapauksessa, että korvausta ei saada perityksi vahingon aiheuttajalta tai jos vahinko ylittää laivan omistajan vastuurajan.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Merja Huhtala, p. 0295 250 088, etunimi.sukunimi@ym.fi
Asiantuntija Kati Leskinen, p. 0295 250 090, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 5.8.2019 klo 11.25, päivitetty 18.6.2020 klo 13.20