Hyppää sisältöön

Ilmastolain uudistus

Ajankohtaista

Sidosryhmät ja kansalaiset toivovat ilmastolaista ymmärrettävää, konkreettista ja kaikkia koskevaa

20.5.2020
Kansalaiset ja sidosryhmät toivovat lisää läpinäkyvyyttä, konkretiaa ja ymmärrettävyyttä ilmastolakiin, käy ilmi tähänastisten keskustelutilaisuuksien ja kuulemisten pohjalta tehdystä yhteenvedosta. Keskusteluihin on osallistunut tuhansia ihmisiä ympäri Suomea. Pelkästään uudistusta koskevaan verkkokyselyyn vastasi miltei 2500 ihmistä.
Kaikki ajankohtaiset

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolakia uudistetaan ja vahvistetaan, jotta tämä tavoite toteutuu.

Hallitusohjelman mukaan ilmastolain ohjausvaikutuksia vahvistetaan nykyisestä. Lakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Vuoden 2050 tavoite päivitetään ja lakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Ilmastolain tavoitteiden toteuttamiseksi uudistetaan keskipitkän- ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmat sekä valmistellaan maankäytön ilmasto-ohjelma. Hallituksen esityksen uudistetuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua 2021.

Tule uudistamaan ilmastolakia!

ilmastolain aikajana

Nykyinen ilmastolaki

Ilmastolaki tuli voimaan 2015. Ilmastolaki on puitelaki, eli se velvoittaa vain viranomaisia. Laissa asetetaan päästövähennystavoite vuodelle 2050 sekä säädetään Suomen ilmastopoliittisesta suunnittelujärjestelmästä, joka koostuu kolmesta eri suunnitelmasta:

  • Keskipitkän aikavälin suunnitelmassa vuoteen 2030 listataan keinoja päästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisilla aloilla, eli esimerkiksi liikenteessä, maataloudessa, rakennusten lämmityksessä ja jätehuollossa. Päästökauppaan kuuluu sähkön- ja kaukolämmöntuotanto, metallien jalostusteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus, lentoliikenne ja rakennustuoteteollisuus. Keskipitkän aikavälin suunnitelma tehdään hallituskausittain.
  • Pitkän aikavälin suunnitelmassa (näköala vuoteen 2050) tarkastellaan kaikkia päästöjä, eli myös päästökaupan päästövähennyksiä ja tavoitteita. Se laaditaan kerran 10 vuodessa.
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevä suunnitelma laaditaan vähintään kerran 10 vuodessa.

Nykyisessä laissa maankäyttösektorin päästöjä ja nieluja ei ole sisällytetty suunnitelmiin. Hallituksen on ilmastolain mukaan raportoitava eduskunnalle suunnitelmien toteutumisesta vuosittain ilmastovuosikertomuksella. Ilmastopoliittiset suunnitelmat tulee valmistella avoimesti kansalaisia ja sidosryhmiä kuunnellen.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Elina Vaara, puh. 050 572 3942, elina.vaara@ym.fi

Hallitussihteeri Karoliina Anttonen, puh. 050 436 2795, karoliina.anttonen@ym.fi

Viestintäpäällikkö Riikka Lamminmäki, p. 0295 250 343, riikka.lamminmaki@ym.fi

Korkeakouluharjoittelija Karin Cederlöf, p. 0295 250 010, karin.cederlof@ym.fi

Julkaistu 21.10.2019 klo 16.12, päivitetty 5.8.2020 klo 10.03