Hyppää sisältöön

Jätesäädöspaketti

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä. Se liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Haastavimpia Suomelle ovat muovi- ja puupakkausjätteen kierrätykselle asetetut tavoitteet.

Lisäksi jätesäädöspaketissa tarkennetaan mm. jätteen määritelmiä sekä vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden kulun seurantaa ja jäljitettävyyttä.

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ympäristöministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta lähetettiin lausunnoille 28.4.2020. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 2.6.2020.

Esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset sekä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Lisäksi esityksellä toteutetaan Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjauksia, joilla lisätään jätteen kierrätystä ja vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annettua POP-asetusta täydentäviksi säännöksiksi sekä aluskierrätysasetusta täydentävien jätelain säännösten muuttamisesta. Lisäksi esitetään joitakin kansallisiin jätelainsäädännön kehittämistarpeisiin perustuvia ehdotuksia.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi jätelakia sekä ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia, rikoslakia sekä lakia rikesakkorikkomuksista.

Ympäristöministeriö lähetti 20.7.2020 myös erillisen lausuntopyynnön kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan jätelain 33 §:n muuttamisesta julkisten hankintayksiköiden velvoitteiden osalta. Ehdotettu muutos on tarkoitus liittää osaksi edellä mainittua laajaa jätelainsäädännön uudistusta. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 21.8.2020.

Jätelainsäädännön muutosta valmisteleva työryhmä

Ympäristöministeriö asetti 13.2.2019 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen tarvittavien lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista. Työryhmän antoi mietintönsä 16.9.2019. Mietintö ei ollut yksimielinen. Ympäristöministeriö valmisteli työryhmän ehdotuksen pohjalta luonnoksen hallituksen esitykseksi tarvittavista lakimuutoksista sekä ehdotukset asetustason muutoksista.

Taustamateriaalit

Jätelainsäädännön uudistusta varten on tehty paljon taustaselvityksiä ja kokeiluhankkeita:

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jussi Kauppila, p. 0295 250 085, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Riitta Levinen, p. 0295 250162, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.5.2020 klo 8.10, päivitetty 20.7.2020 klo 15.34
  • FI
  •  
  • SV