Gå till innehållet

Karleby nationalstadspark

Miljöministeriet har den 3 juli 2020 fattat beslut om Karleby stads ansökan om inrättande av en sådan nationalstadspark som avses i 68 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999). Storleken på Karlebys nationalstadspark är närmare 20 000 hektar och parken omfattar både den mångfaldiga havsnaturen vid landhöjningskusten och det historiska arvet från flera århundraden av träbyggande. Nationalstadsparken i Karleby omfattar områden och byggnader i följande stadsdelar i Karleby stad: Hakalax (8), Halkokari/Mustakari (102, 106), Hållhagen (4, 5, 9, 21, 24), Tallåsen (7), Neristan (3), Beckbruket/Tullbacken (59), Sandstrand/Elba (37), Brudskär (112) och centrum (1, 2, 10) samt områden i Larsmo och Karleby skärgård. De områden som hör till nationalstadsparken är utmärkta på de kartor som bifogats Karleby stads ansökan.

Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att detta meddelande publicerades på myndighetens webbplats. Meddelandet har publicerats i dag den 6 juli 2020.  Ändring i miljöministeriets beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar på det sätt som närmare anges i den besvärsanvisning som utgör bilaga till beslutet.

Miljöministeriets beslut med bilagor finns framlagt på miljöministeriets webbplats ym.fi/karlebynationalstadspark från den 6 juli till den 14 augusti 2020.

Beslutsmaterialet

Miljöministeriets beslut

Elektronisk underskrift av beslut

BILAGA 1 Karleby stads ansökan om inrättande av Karleby nationalstadspark, daterad den 15 november 2019, och bilagorna till ansökan

BILAGA 2 Besvärsanvisning

Ytterligare information

Jukka-Pekka Flander, miljöråd, jukka-pekka.flander@ym.fi, tfn 0295 250 064

Ilona Latsa, expert, ilona.latsa@ym.fi, tfn 0295 250 388

Publicerad 3.7.2020 kl. 10.45, uppdaterad 6.7.2020 kl. 9.26
  • FI
  •  
  • SV