Program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd

ravinteidenkierto swe
© Miila Westin

Näringsämnena – en resurs eller ett problem?

Den första fasen i miljöministeriets program genomfördes 2012–2015. Den andra fasen i Raki-programmet, det s.k. Raki2 som gäller åren 2016–2019, hör till åtgärderna inom spetsprojektet Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts, som ingår i statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Också Raki2 har som mål att betydligt mindre mängder näringsämnen – i synnerhet forsfor och kväve – ska läcka ut i miljön och den vägen hamna i Östersjön. Stallgödsel och reningsverksslam såväl som andra biprodukter innehåller näringsämnen som kan återvinnas effektivare. Samtidigt säkras den inhemska matproduktionen i framtiden då konkurrensen om minskande fosfortillgångar ökar och priset för konstgödsel stiger. Näringsämnena kommer under de kommande åren att ses snarare som en resurs än som ett problem.

Idéefterlysning för programmet Raki2 10.1.-9.2.2018 och fortsatta urvalet 6.3.-9.4.2018

Projektutlysningen för Raki2 inleds tillsammans med projektutlysningen för vatten- och havsvård. Ansökningsprocessen genomförs i två faser. Sökandena ska först presentera sin idé på en ansökningsblankett, och de bästa idéerna går sen vidare för fortsatt beredning. Miljöministeriet kommer att ge beslutet i mitten av mai.

Målet för programmet för återvinning av näringsämnen (Raki2) är att minska övergödningen och främja målet att före 2020 uppnå god miljöstatus i Östersjön och i vattendragen, hushålla med mineralfosfortillgångarna genom att återvinna näringsämnen samt att skapa bred synlighet och allmän acceptans för näringsåtervinning. Projektidéer efterlyses i första hand inom följande teman:

  1. Åtgärder för att främja utvecklingen och användningen av säkra gödselmedel som återvinns ur avloppsvatten
  1. Utnyttjande av sidoströmmar vid återvinning av näringsämnen
  1. Spridning av konceptet för näringsneutrala kommuner och införande av konceptet i nya områden
  1. Innovativa metoder inom kommunikation, rådgivning och utbildning som avser återvinning av näringsämnen

 

Finlands Östersjöåtagande

Finlands regering förband sig vid Östersjötoppmötet (2010) att vidta kraftåtgärder för att uppnå en god status för Skärgårdshavet senast 2020. Dessutom lovade man göra Finland till ett föregångsområde för återvinning av näringsämnen.

På grund av näringsbelastningen som orsakas av lantbruket är Skärgårdshavet på listan som upprätthålls av skyddskommissionen för Östersjön där de värsta förorenarna finns samlade. Tillståndet för vattnet i Skärgårdshavet är i huvudsak försvarligt och därför måste särskilda åtgärder vidtas just på Skärgårdshavet och vid dess avrinningsområden.

Arbetsgruppen som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet utarbetade 2011 rapporten "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa" ("Finland till ett föregångsland för återanvändning av näringsämnen") där man presenterade åtgärder för återvinning av näringsämnen och för att uppnå en god status för Skärgårdshavet. Programmet för näringsåtervinningen har utarbetats för att genomföra dessa åtgärder.

Programmet finansierar projekt

Via programmet finansieras projekt som främjar återvinningen av näringsämnen, minskar näringsbelastningen i Östersjön och effektiverar vattenskyddet i Skärgårdshavet och vid jordbrukens avrinningsområden i Bottenhavet. Samhälleliga projekt för vattenskydd och återvinning av näringsämnen grundade på samhällsengagemang kan även finansieras via programmet.

Ytterligare information:

Projektledare Arja Nykänen, miljöministriet, tfn 029 525 0053, fornamn.efternamn@ym.fi

Miljöråd Tarja Haaranen, miljöministriet, tfn 0295 250 282,, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 10.1.2018 kl. 9.03, uppdaterad 19.4.2018 kl. 16.36