Hyppää sisältöön

Puurakentamisen ohjelma

Ajankohtaista

Yhä useampi julkinen rakennus on pian rakennettu puusta – tavoitteet puun käytölle julkisessa rakentamisessa asetettu

8.9.2020
Tavoiteltu puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 31 % vuonna 2022 ja 45 % vuonna 2025. Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kunnille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kaikki ajankohtaiset

Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden edistämisessä, sillä puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta aina materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen – puun sitoma hiili säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään ja vaikuttaa koko rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino saavuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset energia- ja ilmastotavoitteet ja alentaa Suomen hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä. 

Puurakentamisen ohjelma (2016–2021) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin, kuten silloissa ja halleissa. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa.

Puurakentamisen ohjelma edistää puun käyttöä vahvistamalla alan osaamista, kehittämällä puurakentamisen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä sekä tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta. Ohjelman päämääränä on, että vuonna 2020 puun käytöstä rakentamisessa on tullut luontevaa Suomessa.

Ohjelman tavoitteet

Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on:

 • Edistää ja kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa, jotta vientitoiminta on  kasvaa.
 • Tukea Suomen biotalousstrategiaa lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa, ja siten kasvattaa hiilen pitkäaikaisia varastoja.

Ohjelman painopisteet

Puurakentamisen toimenpideohjelmalla on viisi painopistettä:

 1. Puun käytön lisääminen kaupunkirakentamisessa
  • Ohjelma tukee kaupunkien puurakentamisen edistämisohjelmia sekä osallistuu niiden aktivointiin ja laadintaan yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tärkeimmät kohderyhmät ovat kaupunkien rakentamista ohjaavat viranomaiset, rakennuttajat ja puurakennusosateollisuus.
  • Konkreettisia toimenpiteitä: valtionavustukset kuntien puurakentamisen – mm. asuntorakentamisen – hankkeisiin, ohjeistukset mm. kaavoitus-rakennuttamismallien kehittämiselle, rakennuttajien aktivointi yhteistyössä rakennuttajaorganisaatioiden kanssa.
 2. Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa
  • Kuntapäättäjien ja hankintaviranomaisten osaamista puurakennusten hankinnoissa halutaan edistää ja yleistä tietoisuutta hiilijalanjäljen merkityksestä korostaa. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hiilijalanjälkeä rakentamisessa halutaan vähentää – tätä tukee erityisesti puupohjaisiin tuotteisiin siirtyminen julkisissa hankinnoissa.
  • Konkreettisia toimenpiteitä: hankintaohjeistus julkisille rakennushankinnoille, sähköiset hankintatyökalut, rakennusten puun hiilivaraston ja hiilijalanjäljen laskenta- ja arviointityökalujen testaus puurakentamisen kohteissa, Hiilivarasto puutuotteissa -selvitys.
  • Julkisen puurakentamisen kansalliset tavoitteet (pdf)
 3. Suurten puurakenteiden rakentamisen lisääminen
  • Suurten puurakenteiden, kuten siltojen ja hallien teollisten ratkaisujen kehittyminen edellyttää yhteisiä menetelmiä ja avoimia standardeja.
  • Konkreettisia toimenpiteitä: rakennusvalvonnan täydennyskoulutuksen ja rakennustekniikan opettajankoulutuksen toteuttaminen, Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma, jonka avulla alalle kehitetään uusia ratkaisuja ja kannustetaan uusia toimijoita.
 4. Alueellisen osaamisen kasvattaminen
  • Alueellinen kehitystyö tukee puurakentamisen osaamista. Osaaminen ja kokemus siirtyvät rakennushankkeiden kautta viranomaisille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, puutuoteosatoimittajille sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille.
  • Konkreettisia toimenpiteitä: koulutuksen kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa, Puusuomi-verkoston aktivointi, puurakentamisen kehittämishankkeiden ja tulosten kokoaminen valtakunnalliseen tietokantaan.
 5. Viennin tukeminen
  • Ohjelma edistää puurakentamisen vientiä ja kansainvälistä yhteistyötä yhdessä mm. Team Finlandin kanssa. Erityisesti yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa syvennetään.
  • Konkreettisia toimenpiteitä: puurakentamisen tutkimushankkeiden rahoittaminen (mm. ERA-NET ForestValue), yhteispohjoismaiseen puurakentamisen säädöskehitystyöhön ja Pohjoismaiset puukaupungit -verkoston toimintaan osallistuminen.

Ohjelman painopisteitä edistetään lukuisin eri keinoin. Ohjelma kehittää yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä ja asumista koskevia määräyksiä ja säädöksiä, tekee puurakentamiseen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia sekä edistää teollisia puurakentamisen ratkaisuja. Ohjelma tukee  myös kansainvälistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä ja tarjoaa puolueetonta tietoa puun käytöstä rakentamisessa. Lisäksi ohjelma viestii ja tarjoaa tietoa sekä koulutusta monipuolisesti eri kohderyhmille, kuten julkishallinnolle, rakennusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille.

Ohjelman aikataulu

Puurakentamisen ohjelma: Aikataulu
 

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma edistää puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille hankkeille. Tukiohjelmassa tukea kohdennetaan valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi.

Rahoitus ja arviointi

Puurakentamisen toimenpideohjelma sai rahoituksensa hallituksen kärkihankerahoituksesta vuosina 2016-2018. Vuosille 2018-2021 ohjelmalle on myönnetty energia- ja ilmastostrategiarahoitusta.

Ohjelman onnistumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

 • Asuntojen määrän kasvu puukerrostaloissa
 • Teollisen puurakentamisen osuus puurakentamisesta
 • Puuhun perustuvien rakennustuotteiden viennin kasvu
 • Rakennuksiin sidottu hiilen määrä
 • Puurakentamisen aktiivisten yleishyödyllisten rakennuttajien määrän kasvu

Ohjelmalle tehdään vuosittain vaikutustenarviointi.

Lisätietoja

Petri Heino
ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö
0295 250 203
petri.heino@ym.fi
Twitter: @puuromoottori

Julkaistu 19.7.2018 klo 15.54, päivitetty 9.9.2020 klo 9.35