Hyppää sisältöön

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ajankohtaista RSS

Koehanke ravinteiden kierrätyksen, symbioosin, fosforin talteenoton tai niiden yhdistelmän toteuttamiseksi – tiedustelu kiinnostuksesta

6.3.2020
Ympäristöministeriö kartoittaa toimijoiden kiinnostusta ja edellytyksiä ravinteiden kierrätyksen, symbioosin, fosforin talteenoton tai niiden yhdistelmän koehankkeisiin. Kiinnostuksesta pyydetään ilmoittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 14.4.2020.
Kaikki ajankohtaiset
 

Ravinteet kiertoon, ei vesistöön

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma tehostaa ravinnekierrätystä, vähentää Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostaa maatalouden vesiensuojelua. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö. Ohjelma rahoittaa hankkeita, joiden avulla vähennetään päästöjä vesistöihin, Itämereen ja maaperään.

Ravinteiden kierrätyksellä ongelmasta tehdään resurssi

Hankkeissa hyödynnetään yhdyskuntien, elintarviketuotannon sekä maatalouden biomassojen sisältämiä ravinteita muun muassa kierrätysravinteina.  Näin turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa ja lisätään omavaraisuutta. Samalla säästetään lannoitteiden valmistuksessa tarvittavaa energiaa ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Ravinnekierrätyksen ratkaisuja kehittämällä luodaan uutta liiketoimintaa ja pullonkauloja ja esteitä poistamalla edistetään kierrätyslannoitteiden käyttöä. Sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla on nyt kysyntää ravinteiden kierrätystä edistäville teknologioille. Ravinnekierrätystä tehdään tunnetuksi ja sitä kautta vaikutetaan kansalaisten kierrätystottumuksiin.

Raki-ohjelma ja toimenpideohjelma

Ympäristöministeriö laati ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille 2012-2015. Ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2, toteutetaan vuosina 2016–2019. Ohjelmalle on nimetty seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Business Finland. Seurantaryhmä on laatinut vision ravinteiden kierrätyksen tavoitteiksi vuoteen 2030 ja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi laadittiin toimenpideohjelma vuosille 2019-2030.

Raki Foorumi

Ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren parantamisen ohjelman seurantaryhmä (YM, MMM, TEM, VM, Business Finland) kutsuu koolle Raki Foorumin kerran vuodessa. Mukana ovat tärkeimmät alan sidosryhmät ja toimijat ja tarkoituksena on pitää alan toimijat ajan tasalla kaikesta mitä ravinteiden kierrätyksen saralla tapahtuu. Samalla kootaan erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia yhteen ja syvennetään yhteistyötä, josta löytyvät tulevaisuuden askelmerkit.Vuoden 2019 Foorumin korvasi kärkihankeloppuseminaari.

Vuoden 2018 Foorumissa keskusteltiin alustusten pohjalta puhdistamolietteen hyvistä ja huonoista puolista, riskien hallinnasta sekä ravinteiden talteenotosta. Tulevaisuudessa jäteveden puhdistamot toimisivat ravinnekierrätyslaitoksina, jotka tuottavat puhdasta vettä, ravinteita ja energiaa. Riskinarviointi on tärkeässä roolissa ja tunnistetut riskit ovat erilaisia eri toimijoiden näkökulmasta. Kasvintuotannossa haitta-aineiden siirtyminen kasveihin tunnetaan aika hyvin. Maaperäpuolella tietoa tarvitaan lisää siitä, kuinka haitta-aineet kertyvät maahan ja maaperäeliöihin ja mitkä niiden vaikutukset ovat varsinkin pitkällä aikavälillä. Laatujärjestelmä on usein lisännyt kierrätyslannoitteiden käyttöä, mutta sen laadinnassa tulee ottaa loppukäyttäjien tarpeet huomioon. Ravinteiden talteenottomenetelmiä on jo käytössä varsinkin ulkomailla ja meilläkin pilotointivaiheessa. Kiihkoton ja asiallinen keskustelu sekä viestintä ja valistus varsinkin jäteketjun alkupäässä on tarpeen. Tarvitaan sekä lyhyen tähtäimen toimia että pitkän tähtäimen suunnitelmia. Tilaisuus antoi eväitä RAKI-seurantaryhmän valmisteilla olevaan Ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelmaan.

 

Raki Foorumin 2018 esitykset:

Vuoden 2017 Foorumissa pohdittiin ja ideoitiin sitä, miten ravinnekierrätystä ja sen tuottamaa vesientilan parantumista viedään eteenpäin yhdellä äänellä nyt ja tulevaisuudessa. Foorumissa myös esiteltiin seurantaryhmän tilaama, YM:n ja MMM:n rahoittama ja Lynet tutkimuslaitosten toteuttama selvitys: ”Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa - Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa”. Tilaisuuden esitykset voi pyytää projektipäälliköltä tarvittaessa.

Suomen Itämerisitoumus pohjana

Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue.

Saaristomeri on maatalouden ravinnekuormituksen vuoksi Itämeren suojelukomission ylläpitämällä listalla, jolle on koottu Itämeren pahimmat saastuttajat. Saaristomeren vesien tila on pääosin vain välttävä, minkä vuoksi juuri Saaristomerellä ja sen valuma-alueella pitää ryhtyä erityistoimiin.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 muistion "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Ravinnekierrätysohjelma on laadittu näiden toimien toteuttamiseksi.

Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa -muistiossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista on tarkoitus seurata. Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 seurantaryhmän, joka edistää ja seuraa kaiken aikaa toimien toteuttamista. Seurantaryhmän, jossa ovat mukana YM:n, MMM:n, TEM:n, VM:n ja Business Finlandin edustajat, toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun. Tämänhetkisen toimenpiteiden toteutumistilanteen voi tarkista oheisesta linkistä.

Ravinteiden kierrätyksen seurantaryhmä on laatinut ravinteiden kierrättämisestä vision, jonka mukaan vuonna 2030 ”Ravinteiden kierrätyksessä on tapahtunut läpimurto, päästöt ympäristöön ovat pienet ja ravinteet kiertävät tehokkaasti. Vesistöihin karanneita ravinteita palautetaan kiertoon ja tuontiravinteiden määrä on pieni. Ravinteiden kierrätys on synnyttänyt uutta liiketoimintaa.” Vision toteuttamiseksi laaditaan Ravinnekierrätyksen toimenpideohjelma syksyllä 2018..

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö,  p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 10.1.2018 klo 9.02, päivitetty 25.6.2020 klo 12.48