Aktuellt

Ett foto av skog.
 

Svara på enkäten och påverka revideringen av naturvårdslagstiftningen

Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. Inom ramen för projektet revideras naturvårdslagen och naturvårdsförordningen, och det kommer också att beredas en ny lag om ersättning av skador som orsakats av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Dessutom ska förfarandet för ekologisk kompensation utvecklas.  I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter.Läs mera och svara på enkäten

Aktuellt

Förortsprogrammet ska bidra till förorternas välfärd och attraktionskraft i de största städerna – satsningar på kommunala utvecklingsprojekt och förortsforskning

29.1.2020
Det förortsprogram som omnämns i regeringsprogrammet har inletts. Det treåriga programmet ska bidra till en övergripande, långsiktig utveckling av förorterna i de största städerna och förebygga regional differentiering. Programmet erbjuder kommunerna finansiering för utveckling av förorterna, och programmet stöder dessutom forskning om förorterna. Under programperioden 2020–2022 erbjuds finansiering till ett belopp av sammanlagt 21 miljoner euro.

Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås

27.1.2020
Unga vill att det i år sätts upp robusta internationella mål för biologisk mångfald och utarbetas en tydlig plan för hur målen ska uppnås. De unga betonar vikten av att man i målen beaktar företagens samhällsansvar och den miljöbelastning som ekonomisk verksamhet orsakar. På den workshop som Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet ordnade fredagen den 24 januari tog deltagarna fram rekommendationer med tanke på målen.

Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts

24.1.2020
Miljöministeriet har i dag tillsatt ett projekt för att bereda innehållet i och målen för livsmiljöprogrammet Helmi fram till 2030. Programmet, som inletts av miljöministeriet, är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Inom ramen för programmet ska myrar restaureras och skyddas, fågelvatten och våtmarker restaureras, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten återställas.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO