Aktuellt

Ilmastolaki_ruotsi
 

Revideringen av klimatlagen inleds med ett samråd med allmänheten

I regeringsprogrammet slås det fast att klimatlagen ska revideras, och den revideringen har nu inletts. I den första fasen får allmänheten ge synpunkter på hurdan den nya klimatlagen bör vara. Syftet med revideringen är att stärka lagen och att säkerställa att Finland är klimatneutralt före 2035.  Läs mera.

Aktuellt

Myrskyddet inom Helmi-programmet har inletts – en omfattande helhet av skyddsområden inrättas i Haukisuo i Juga

14.11.2019
Miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har ingått en överenskommelse om att det ska inrättas ett omfattande privat naturskyddsområde i Haukisuo i Juga. Det nya skyddsområdet har en areal på uppemot 244 hektar och gränsar delvis mot befintliga Naturaområden. Området har skyddats inom ramen för miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi som syftar till att restaurera, vårda och bevara livsmiljöer som är värdefulla för den biologiska mångfal

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Norra Karelen

13.11.2019
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Norra Karelen. Alla de områden som ska inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till största delen av olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000. En del av områdena har förvärvats av staten genom bland annat METSO-handlingsplanen.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade scenarier som uppdaterats som stöd för klimatstrategin 2050

12.11.2019
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik hörde på måndagen Teknologiska forskningscentralen VTT och Naturresursinstitutet om de beräkningar som görs till stöd för den långsiktiga klimatstrategin.
Allt aktuellt

Finlands EU-ordförandeskap

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO