Aktuellt

ilmastobarometri_yleiskuva
 

Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa klimatförändringen. Dessa uppgifter framgår av den enkät som styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation lät Kantar TNS genomföra. Genom enkäten Klimatbarometern 2019 undersökte man finländarnas åsikter om klimatförändringen och klimatpolitiken inför riksdagsvalet. Dessutom undersökte man hur åsikterna har förändrats sedan 2015.  Läs mer

Aktuellt RSS

Kraven på ljudisolering på bullerområden preciseras genom en förordningsändring

22.3.2019
Miljöministeriet har i dag utfärdat en ändring av en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Ändringen av förordningen om ljudmiljöer preciserar ljudisoleringskravet för byggnadens klimatskal på bullerområden. Att beakta ljudmiljön blir allt viktigare, eftersom byggande i närheten av områden som utsätts för buller har ökat, likaså omgivningsbullret och antalet ljudkällor inomhus.

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

22.3.2019
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd till företag som är verksamma i Finland och som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor åren 2019 och 2020. Målet med understödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Sammanlagt 3 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen. Understöd beviljas från moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO