Aktuellt

Perhe rannalla
© Miljöministeriets bildbank, Teemu Kuusimurto

Bedömning av vattenstatusen i Finland: Sjöarnas, åarnas och älvarnas tillstånd i regel oförändrat, kustvattnens tillstånd har försämrats

En ny bedömning av ytvattnens ekologiska status i Finland visar att 87 procent av sjöarnas areal och 68 procent av åarna och älvarna har god eller hög status. Övergödningen är fortfarande det största problemet. Inlandsvattnens tillstånd har inte förändrats i någon betydande utsträckning sedan 2013, men på vissa ställen kan man märka en liten förbättring. Finska vikens tillstånd har förbättrats, men kustvattnens tillstånd har i regel inte nått god status. De risker som är förknippade med grundvat. Läs mera

Finlands EU-ordförandeskap

Aktuellt

Regeringen föreslår mer stöd för byggande av student- och ungdomsbostäder

5.9.2019
Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med ett förslag om att det maximala belopp investeringsunderstöd som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av student- och ungdomsbostäder ska höjas från 10 procent till 15 procent av de godkända kostnaderna för projektet. Inga andra ändringar föreslås i understödet.

Förhandlingarna om de nya målen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald har nu inletts – mål utarbetas för 2030, 2040 och 2050

2.9.2019
Den 27–30 augusti inleddes förhandlingar i Nairobi om den nya strategin för biologisk mångfald och de mål som ska ingå i den. Strategin kommer att innehålla metoder som på lång och kort sikt ska främja den biologiska mångfalden.

Miljöministeriet begär kommentarer om tillägget till MKB-rapporten av Nordvästra Estlands vindkraftspark

30.8.2019
Miljöministeriet har fått från Estlands miljömyndigheter ett tillägg till MKB-rapporten om miljöeffekterna av vindkraftverket i nordväst Estland. Den 13 juli 2018 fattade det estniska miljöministeriet ett beslut att inte godkänna MKB-rapporten för projektet eftersom rapporten inte var lämplig och tillräcklig. Enefit Green AS (tidigare OÜ Nelja Energia), ansvarig för projektet, har slutfört MKB-rapporten efter ett beslut fattat av miljöministeriet.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO