Aktuellt

Hömötiainen
Talltita © Tomi Muukkonen

Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt

I fjol skyddades ca 4 700 hektar skogsmark med stöd av METSO-handlingsplanen. Dessutom tryggades bevarandet av viktiga livsmiljöer genom tioåriga avtal om miljöstöd för områden med en sammanlagd areal på ca 2 400 hektar. Mer omfattande naturvårdsprojekt som överskrider fastighetsgränser genomfördes i områden som sammanlagt motsvarar över 100 hektar. När det gäller skyddet av skogar har METSO-handlingsplanen framskridit enligt den ursprungliga tidplanen, men i fråga om miljöstöd och naturvårdsprojekt skulle det behövas dubbelt mer resurser än i dagsläget för att målen ska kunna nås. Läs mer

Aktuellt

Planering som baserar sig på geografisk information och skogsägarnas delaktighet är viktiga i nya METSO-projekt

3.4.2020
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet:

I de samarbetsnätverksprojekt som inleds våren 2020 planeras naturvården på regional nivå och i brett samarbete med skogsägare, skogsbranschen och lokala aktörer. De projekt som nu finansieras ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland METSO.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik: Åtgärderna efter coronavirusepidemin ska stödja omställningen till ett klimatneutralt samhälle

1.4.2020
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde onsdagen den 1 april för att diskutera de ekonomiska åtgärder som ska vidtas efter coronavirusepidemin och åtgärdshelheten för en rättvis omställning.

Programmet för hållbara städer beviljar finansiering till försök som främjar trivsamma och sunda grönmiljöer

31.3.2020
Inom programmet för hållbara städer beviljas finansiering till försök som syftar till att skapa trivsamma och sunda grönmiljöer. Finansiering kan sökas fram till den 15 april. Det totala beloppet understöd som delas ut uppgår till 300 000 euro.
Allt aktuellt

CORONAVIRUSET

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde
Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och ämbetsverken inom miljöförvaltningen har förberett sig på att reagera snabbt, om coronavirusets spridning kräver åtgärder.

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO