Aktuellt

Nyheter

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall 22.3.2019
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd till företag som är verksamma i Finland och som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor åren 2019 och 2020. Målet med understödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Sammanlagt 3 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen. Understöd beviljas från moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).
Läs mer
Nu kan försök och pilotprojekt ansöka om understöd i Kestävä kaupunki -programmet 14.3.2019
Nu öppnas en ansökningsomgång där projekt som kombinerar olika aspekter av hållbar utveckling i städer och kommuner kan ansöka om understöd. Vi stöder försök och pilotprojekt som tar fram nya lösningar på utmaningar i städerna. Ansökningsomgången är öppen till den 2 april.
Läs mer
Utlysning: Statsunderstöd enligt prövning för journalisters och fotografers resor och för annan kommunikation 28.2.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för kommunikation som stöder miljöministeriets strategiska effektmål. Ansökningsomgången öppnar den 1.3.2019. Ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysning och tillhörande bilagor ska lämnas in till miljöministeriet senast den 25.3.2019.
Läs mer
Mera nyheter

Pressmeddelanden

Kraven på ljudisolering på bullerområden preciseras genom en förordningsändring 22.3.2019
Miljöministeriet har i dag utfärdat en ändring av en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Ändringen av förordningen om ljudmiljöer preciserar ljudisoleringskravet för byggnadens klimatskal på bullerområden. Att beakta ljudmiljön blir allt viktigare, eftersom byggande i närheten av områden som utsätts för buller har ökat, likaså omgivningsbullret och antalet ljudkällor inomhus.
Läs mer
Finlands landrapport om den biologiska mångfalden: Det har gjorts ett målmedvetet arbete, men utarmningen av mångfalden har inte kunnat stoppas 21.3.2019
Finlands biodiversitetsarbetsgrupp på bred har godkänt Finlands sjätte landrapport om den biologiska mångfalden. Enligt rapporten har man i Finland målmedvetet och samordnat arbetat för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden, men förändringen av samhällets invanda rutiner har varit otillräcklig. Rapporten visar att målet för 2020, dvs. att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden, inte kommer att nås.
Läs mer
Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna 18.3.2019
Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa klimatförändringen. Dessa uppgifter framgår av den enkät som styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation lät Kantar TNS genomföra.
Läs mer
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13