Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service

Pressmeddelande 17.5.2017 kl. 12.59
Kerrostalon pihalla
©  Laura Rautjoki, miljöförvaltningens bildbank

Merparten av de äldre vill i framtiden bo i flervåningshus i närheten av service. De önskar att boendet är problemfritt och tillgängligt och att de har en gemenskap och är omgivna av personer i alla åldrar, visar en ny utredning som genomförts inom ramen för Programmet för att förbättra äldres boende.

Staten bör stödja äldres boende genom att se till att bostadsproduktionen sker i närheten av service och i anslutning till goda kollektivtrafikförbindelser. Nya bostäder behövs framför allt i städernas centrum och förorter och i begränsad utsträckning i mindre kommuners tätorter, konstateras det i utredningen Behov och genomförande av boendelösningar för äldre.

Ikääntyvien asuminen logo

Utredningen tar upp behoven av nyproduktion av bostäder för äldre, olika boendelösningar och finansieringsfrågor samt äldres behov och önskemål. Utredningen genomfördes av Ramboll Management Consulting Oy på uppdrag av miljöministeriet.

Gemenskap och tillgänglighet

De äldre är en heterogen grupp om man ser till t.ex. förmögenhet, boendeförhållanden och befintligt skyddsnät samt personernas funktionsförmåga. De bör erbjudas mångsidigare alternativ som stöder känslan av gemenskap. I framtiden bor allt fler äldre ensamma. I utredningen betonas därför också produktion av bostäder där människor i alla åldrar kan bo tillsammans och hjälpa varandra. Bostadshus och kvarter som uttryckligen är avsedda för äldre leder ofta till att de boende avskärmas från andra i grannskapet.

Boendebehoven hos äldre har i många kommuner tillgodosetts genom att man satsat på att tillgänglighetsanpassa det befintliga bostadsbeståndet. Tillgängligheten bör dock gälla mer än bara enskilda bostäder eller byggnader. Den bör omfatta hela boendemiljön, vilket t.ex. syns i tillgången till tjänster.

Det bör fortfarande beviljas stöd för ombyggnad för att det befintliga bostadsbeståndet i fortsättningen ska lämpa sig för så många boende som möjligt. Det bör byggas bostadsrättsbostäder för seniorer på orter där bostadsbristen är stor och befolkningsunderlaget tillräckligt. På mindre orter är bostadsrättsbostäder förknippade med en hel del risker.

Av utredningen framgår också att de flesta kommuner inte i tillräcklig utsträckning har förberett sig på att befolkningen åldras och allt det innebär med tanke på boendet. Kommunerna har t.o.m. en bristande uppfattning om andelen äldre i befolkningen, om deras förmögenhets- och inkomstnivå och boendebehov och om hur de är placerade inom kommunen. Bristen på information är en stor utmaning med tanke på planeringen av en mångsidig bostadsproduktion.

Mer information:

Raija Hynynen, bostadsråd, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 093
  • FI
  •  
  • SV