EU och Finland har minskat sina utsläpp effektivare än i Kyotoprotokollet

Pressmeddelande 6.5.2014 kl. 14.09

EU har minskat sina utsläpp effektivare än vad unionen förbundit sig till i Kyotoprotokollet. Enligt preliminära uppgifter har mängden utsläpp i EU:s medlemsländer och på Island under åren 2008–2012 varit 18,8 procent mindre i genomsnitt än under jämförelseåret, då EU:s fastställda mål år 1997 var -8 procent. År 2020 bedöms mängden utsläpp bli ungefär 24,5 procent mindre än under jämförelseåret, då det fastställda målet för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013–2020) är 20 procent lägre. Under hela perioden 2013–2020 uppskattas EU:s utsläpp bli 22,8 procent mindre än under jämförelseåret. Också Finland håller på att uppnå med tydlig marginal den fastställda målsättningen för Kyotoprotokollets period 2008–2012. Siffrorna framgår av ett följebrev som EU den 30 april skickade till FN:s klimatavtal.

Utsläppsminskningen under åren 2008–2012 beror huvudsakligen på strukturella ändringar i klimat- och energisektorn och endast delvis på finanskrisen. Speciellt ökad användning av förnybara energiformer och förbättrad energieffektivitet har minskat utsläppen.

Statistiken visar också att man inom EU och på Island lyckats skilja ekonomisk tillväxt från växande utsläpp. Under åren 1990–2012 växte EU-ländernas och Islands sammanlagda BNP med över 44 procent medan växthusgasutsläppen minskade med 19 procent. Utsläppsintensiteten, det vill säga utsläppens förhållande till nationalekonomins storlek, nästan halverades och EU:s utsläppsintensitet är nu lägre än i de största ekonomiska områdena. År 2012 gav en EU-medborgare upphov till 9 ton utsläpp i genomsnitt, vilket är 24 procent mindre än år 1990.

Finlands utsläppsintensitet var år 2012 den 11:e lägsta bland EU:s medlemsländer, men minskade under åren 1990–2012 lite långsammare än på andra håll i EU och Island. Gällande mängden utsläpp per invånare inom EU ligger Finland på sjunde plats och utsläppen minskade under åren 1990–2012 lite långsammare än på andra håll i EU.

Om utsläppsminskningens takt fortsätter på samma sätt kommer EU före år 2020 med nuvarande åtgärder att minska mängden utsläpp med 5,5 gigaton mer än vad unionen förbundit sig till i Kyotoprotokollet för åren 2008–2020. Storleksordning visar att 5,5 gigaton är mer än vad EU:s och Islands sammantagna mängd utsläpp var år 2012. I de enskilda medlemsländerna samt på EU-nivå har man redan utarbetat, planerat och tagit i bruk nya åtgärder, med hjälp av vilka utsläppsminskningen kunde göras ännu större.

Ytterligare information

Chefsförhandlare Harri Laurikka, miljöministeriet, tfn 0295 250 156, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi