Gå till innehållet

Finlands EU-ordförandeskap

Finlands EU-ordförandeskap började den 1 juli och slutar den 31 december 2019. Finland är ordförande både för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland. Under ordförandeskapsperioden ordnar Finland sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors. Det informella miljöministermötet ordnades den 11–12 juli. I Finland ordnas också flera möten på tjänstemannanivå.

Ordföranden driver EU:s lagstiftningsarbete och politikinitiativ vidare i rådet och ser till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden. Ordföranden representerar rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner, i synnerhet Europaparlamentet och kommissionen.

Programmet för Finlands EU-ordförandeskap 

Programmet för Finlands EU-ordförandeskap offentliggjordes onsdagen den 26 juni. Prioriteringarna för EU-ordförandeskapet är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.

Miljörådet har antagit slutsatser om övergången till en cirkulär ekonomi och EU:s ståndpunkt inför FN's klimatmöte (COP25)

Fredagen den 4 oktober sammanträdde EU:s miljöråd i Luxemburg och antog enhälligt slutsatser om klimatförändringar i vilka EU:s ståndpunkt inför FN:s möten om klimatförändringar (COP25) i Santiago i december 2019 fastställdes. Miljörådet också antog omfattande slutsatser som syftar till att skynda på övergången till en cirkulär ekonomi och slutsatser omslutsatser om det åttonde miljöhandlingsprogrammet. Ordförande för mötet var miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Fart på den cirkulära ekonomin inom byggandet

Finland vill sätta fart på den cirkulära ekonomin inom byggandet inom EU. Kommissionens förestående revidering av byggproduktförordningen ger möjligheter att röja undan lagstiftningsmässiga hinder för en övergång till cirkulär ekonomi inom byggandet. Som ett led i EU-ordförandeskapet hösten 2019 har Finland under miljöministeriets ledning inrättat en arbetsgrupp inom rådet där medlemsstaterna diskuterar cirkulär ekonomi inom byggandet och möjligheten att i byggproduktförordningen ta in bestämmelser om återanvändning och materialåtervinning av byggprodukter.

Hållbart ordförandeskap

Under ordförandeskapet följer Finland hållbarhetsprinciperna i fråga om arrangemangen. Finland uppmuntrar genom sitt handlande Europa att vara en föregångare inom klimatåtgärder och utmanar sina EU-kolleger att göra detsamma: ett välfungerande och gästfritt ordförandeskap kan ordnas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Antalet möten som ordnas i Finland är inte alltför stort och alla möten hålls i Helsingfors. Mötesplatsen Finlandiahuset är enkelt att åka med allmänna färdmedel. Finland strävar efter att producera så lite material som möjligt för enbart ordförandeskapet och använder helst digitala applikationer och applikationer som bygger på cirkulär ekonomi.

Finland kommer inte att skaffa traditionella ordförandeskapslandsgåvor. Med de medel som har reserverats för gåvor kompenserar Finland de växthusgasutsläpp som orsakas av mötesdeltagarnas flygresor. Kompensationsverksamheten publiceras i juni.

Miljöministeriets huvudevenemang i Helsingfors

11.–12.7.2019 Informella miljöministermötet

Temana för det informella miljö- och klimatministermötet var cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och klimatförändringar. Europas framtida välfärd beror på hur vi lyckas lösa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. En hållbar cirkulär ekonomi ger de verktyg som behövs för att klara av hållbarhetsutmaningarna.

Torsdagen den 11 juli fokuserade det första arbetsmötet på EU:s interna diskussion om vilka klimatambitioner och klimatbudskap EU har. Vid det andra arbetsmötet diskuterade alla delegationer den ökande globala ambitionen i fråga om klimatförändringar. Delegationerna tog också del av synpunkterna på de internationella målen när det gäller att hejda förlusten av biologisk mångfald efter 2020.

Fredagen den 12 juli ägnades cirkulär ekonomi. Det första arbetsmötet fokuserade på potentialen för den cirkulära ekonomins lösningar att klara av de största problemen, dvs. klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Mötet avslutades med en diskussion om nästa steg i fråga om en eventuell handlingsplan för cirkulär ekonomi 2.0.

30.9. European Days for Sustainable Circular Economy

Under konferensen behandlas den cirkulära ekonomin med utgångspunkt i den senaste vetenskapliga forskningen. Målsättningen för konferensen är att slå fast de politiska åtgärderna och prioriteringarna genom att bedöma och granska den cirkulära ekonomins utveckling samt dela kunskap och jämföra synpunkter på den cirkulära ekonomin. Målet är att aktörerna på området effektivt ska skapa nätverk och få stöd.

Ordförandeskapet gör vi tillsammans

Riktlinjerna för Finlands EU-politik fastställs i EU-ministerutskottet också under ordförandeskapet. Statsrådets kansli ansvarar för helhetsplaneringen och genomförandet av EU-ordförandeskapet. Miljöministeriet ansvarar för beredningen av substansfrågor inom sina ansvarsområden samtidigt som det stöder miljöministrarnas arbete.

Publicerad 26.6.2019 kl. 12.08, uppdaterad 5.11.2019 kl. 11.30