Gå till innehållet

Finlands bästa insats för naturen 2015–2016

Pressmeddelande 17.10.2016 kl. 14.06
suomi100logo
 

Miljöministeriet och Finlands IUCN-kommitté informerar

Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december!

Den här gången vill vi premiera en inspirerande naturgärning som t.ex. genom volontärinsatser har fått många olika befolkningsgrupper – barn, ungdomar, pensionärer, arbetslösa och nyfinländare – att förstå och värdesätta naturskydd och på så sätt bidragit till att skydda hotade arter eller ekosystem. Temat anknyter till Internationella naturvårdsunionens initiativ Inspiring a New Generation, som syftar till att hjälpa människor i olika åldrar att skapa kontakt med naturen.

Den bästa insatsen för naturen kan vara t.ex. praktiskt naturvårdsarbete, kommunikation, miljöfostran, forskning eller företagsverksamhet. Det är fråga om en enskild gärning eller ett projekt som har slutförts 2015–2016. Den bästa insatsen för naturen ska fylla åtminstone ett av följande kriterier:

 • Kunskapen om bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden har ökat.
 • Trycket på naturen har minskat.
 • Den biologiska mångfaldens tillstånd har förbättrats.
 • Fungerande ekosystemtjänster, dvs. nyttan av naturen, har tryggats.
 • Bevarandet av biologisk mångfald har ökat tack vare deltagande planering, informationshantering och ökad handlingsförmåga.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen offentliggör vinnaren i Helsingfors i början av februari 2017. Offentliggörandet är ett av de evenemang som ordnas inom ramen för det officiella programprojektet Naturens dagar 2017 under jubileumsåret för Finlands självständighet (Finland 100 år).

Tävlingen avslutas torsdagen den 8 december 2016. Förslag på kandidater kan skickas in endast med nedanstående e-blankett.

Den bästa insatsen för naturen efterlyses för sjätte gången

Den bästa insatsen för naturen efterlyses nu för sjätte gången. I de tidigare tävlingarna har följande insatser premierats:

 • 2014: arbetet med att skapa snödrivor för saimenvikare, som innebar att hundratals frivilliga tryggade saimenvikarens fortplantning under en snöfattig vinter
 • 2012: tre journalisters aktiva grepp om kommunikationen om biologisk mångfald
 • 2010: Stiftelsen för naturarvet och dess sätt att förvärva gamla skogar och se till att de fridlystes permanent enligt naturvårdslagen
 • 2008: Esbo stadsstyrelses beslut att skydda ett 550 hektar stort område för att fira stadens 550-årsjubileum
 • 2006: hantverkssmedjan vid Helsingfors stads byggnadskontor, som anpassat Nordsjö soptipp och markfyllningsområde till landskapet på ett kreativt sätt och genom att gynna inhemska arter

Blankett för att nominera kandidater:

Eventuella bilagor kan skickas till adressen liisa.nikula (at) metsa.fi. Anteckna tydligt till vilket förslag bilagorna hör.

Tävlingens hashtag i sociala medier

 • #parasluontoteko

International Union for Conservation of Nature, IUCN, är världens äldsta och mest omfattande globala miljöorganisation och miljönätverk. Finländska medlemmar i IUCN är finska staten, som företräds av miljöministeriet, samt Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland, Natur och Miljö, Finlands viltcentral, BirdLife Finland och Högholmens djurpark.

Ytterligare information på webben:

Mer information:

Matti Nummelin, miljörådgivare, ordförande för Finlands IUCN-kommitté,
tfn 040 503 84 42, fornamn.efternamn@formin.fi

Liisa Nikula, specialplanerare, sekreterare för Finlands IUCN-kommitté,
tfn 040 528 84 67, fornamn.efternamn@metsa.fi

Marina von Weissenberg, konsultativ tjänsteman, medlem i Finlands IUCN-kommitté,
tfn 050 307 08 06, fornamn.efternamn@ym.fi