Gå till innehållet

Finlands nionde nationalstadspark till Kuopio

Pressmeddelande 11.12.2017 kl. 10.12
rännikatua Kuopiossa
Ett nätverk av gamla gränder och sidogator hör till Kuopios national stadspark. © Bild: Vicente Serra, Kuopio stad

Finland får med anledning av 100-årsjubileet av landets självständighet en ny nationalstadspark i Kuopio. Beslutet om att inrätta parken undertecknades av miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka måndagen den 11 december på stadshuset i Kuopio.

Initiativet till att inrätta en nationalstadspark i Kuopio togs för första gången för redan 15 år sedan. Efter en lång planering avsattes för parken ett enhetligt område på 7 200 hektar bestående av en kombination av skärgårdsnatur, byggnadsarv och skötta parkområden. Till arealen är parken den största nationalstadsparken i Finland och den fyller utmärkt alla de kriterier som ställs på städer som ingår i nätverket för nationalstadsparker.

”Kuopios historia som en knutpunkt för handel är en del av stadens rika kulturarv, vilket vi kan se ännu i dag. Ingen annan nationalstadspark omfattar ett lika vidsträckt område med natur och landskap som präglas av stora insjöar. Kuopio är ett synnerligen välkommet tillskott till nätverket för nationalstadsparker och staden förtjänar ett tack för alla dess insatser för att nå detta mål”, säger kanslichef Pokka.

Största delen av nationalstadsparken i Kuopio, ca 6 900 hektar, består av skärgård och vattenområden i sjön Kallavesi. Bland dessa finns Natura 2000-områden, strandskyddsområden och tidigare grundade naturskyddsområden.

Till nationalstadsparken hör även gamla byggnader i hamnen i Kuopio, välbevarade trädhuskvarter mellan hamnen och salutorget och ett nätverk av gamla gränder och sidogator (på finska rännikatu). Viktiga byggnader är bland annat stadshuset, saluhallen, den evangelisk-lutherska kyrkan och kasernhusen i trä. I nationalstadsparken ingår också de kulturhistoriskt betydande hus där Minna Canth och J. V. Snellman bodde under sin tid i Kuopio. De viktigaste underhållna parkerna är folkparken Väinölänniemi, Snellmanparken och den nyanlagda parken i Valkeinen, känd för sin praktfulla artrikedom.

Nationalstadsparken har avgränsats så att den natursköna kullen Puijo med dess naturskyddsområde som ligger utanför stadsstrukturen i Kuopio inte hör till parkområdet. Detta beror på att ett av kriterierna för nationalstadsparkerna är att de ska vara en sammanhängande del av stadsstrukturen.

Nationalstadsparkerna är ett sätt att tillgodose hållbar stadsplanering. Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen, parkerna och den byggda kulturmiljön som en sammanhängande helhet. En ansökan om att inrätta en nationalstadspark bereds av respektive stad och beslut om inrättandet fattas av miljöministeriet med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Före Kuopio har det inrättats nationalstadsparker i Björneborg, Borgå, Forssa, Hangö, Heinola, Kotka, Tavastehus och Åbo. Avsikten är att nätverket ska kompletteras med endast några få städer.

Mer information:

Miljöråd Jukka-Pekka Flander, tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ym.fi
suomi100

  • FI
  •  
  • SV