Gå till innehållet

IPCC: Klimatet värms upp med alarmerande fart

Pressmeddelande 8.10.2018 kl. 13.43

Enligt den färska rapport som den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, IPCC, publicerat har jordens temperatur redan stigit med ungefär en grad jämfört med förindustriell tid. Om uppvärmningen fortsätter i samma takt som i dagens läge, kommer 1,5-gradersgränsen att överskridas före mitten av århundradet. En överskridning av denna gräns medför betydande risker för både människa och natur.

Det krävs snabba utsläppsminskningar för att den globala temperaturhöjningen ska kunna begränsas till 1,5 grader. De globala utsläppen måste styras in på en bana där nettoutsläppen går ner till noll före mitten av seklet.

”Utsläppen av fossilt kol och koldioxidhalten i atmosfären har inte sjunkit. Om vi inte vidtar snabba åtgärder inom alla sektorer kommer den kritiska 1,5-gradersgränsen att överskridas före mitten av århundradet, och då är också konsekvenserna av uppvärmningen allvarligare”, säger Meteorologiska institutets generaldirektör Juhani Damski, som också är ordförande för Finlands IPCC-arbetsgrupp.

De förändringar som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är på en skala som saknar motstycke: hela samhället måste vidta snabba och vittgående åtgärder för att minska utsläppen. Det räcker inte enbart att minska utsläppen för att hejda den globala uppvärmningen, utan man måste också kunna avlägsna koldioxid från atmosfären bl.a. med hjälp av kolsänkor och avskiljning av koldioxid. Ju långsammare utsläppen minskas, desto mer koldioxid måste avlägsnas från atmosfären. Metoderna för detta är dock förknippade med stora osäkerhetsfaktorer och risker.

Rapporten förmedlar ett klart budskap: klimatpolitiken måste bli ambitiösare om vi i överensstämmelse med klimatavtalet från Paris ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och minska de risker som uppvärmningen medför. De nationella löften om utsläppsminskning som hittills ingåtts som en del av Parisavtalet räcker inte till för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

”Det klimatvetenskapliga budskapet är mycket tydligt: ingen tid får gå i spillo. Alla måste nu satsa på fler, snabbare och mer omfattande klimatåtgärder. Också EU måste uppdatera sitt utsläppsminskningsåtagande före 2020, och unionen bör i sin långsiktiga klimatstrategi eftersträva ett koldioxidneutralt samhälle 2050. Finlands nationella mål är att vara koldioxidneutralt redan 2045”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Resultaten i rapporten utgör ett viktigt vetenskapligt perspektiv inför klimatförhandlingarna i Katowice i december och den pågående Talanoa-dialogen, likaså inför arbetet med att före 2020 uppdatera de åtaganden om utsläppsminskning som ingicks i samband med Parisavtalet.

Arbetet med att stävja klimatförändringen stöder många av målen för hållbar utveckling, exempelvis tillgången till sötvatten. Begränsningsåtgärderna måste emellertid planeras med beaktande av de lokala förhållandena för att t.ex. markanvändningen inte ska äventyra livsmedelsförsörjningen eller tillgången till rent vatten.

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) gav måndagen den 8 oktober ut en sammanfattning av specialrapporten Global Warming of 1.5 °C för beslutsfattare. Rapporten slutredigerades i samband med det möte som förra veckan ordnades i Sydkorea och som samlade representanter från regeringarna i de länder som är medlemmar av IPCC och de forskare som utarbetat rapporten. En av de uppemot hundra författarna till rapporten är professor Markku Kanninen från Helsingfors universitet som varit med och utarbetat kapitlet om växelverkan mellan klimatmålen och målen för hållbar utveckling.

Mer information:

Pirkko Heikinheimo, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 078, fornam.efternamn@ym.fi

Heikki Tuomenvirta, gruppchef, Meteorologiska institutet, tfn 050 574 6824, fornam.efternamn@fmi.fi

Markku Kanninen, professor, Helsingfors universitet, tfn 050 448 6133, fornam.efternamn@helsinki.fi

  • FI
  •  
  • SV