Kungörelser publiceras på myndighetens webbplats i stället för på anslagstavlor

Nyhet 31.10.2019 kl. 13.29

Statsrådet har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att vissa beslut och handlingar som ska kungöras ska publiceras elektroniskt på myndighetens webbplats i stället för på kommunernas anslagstavlor.

Att publicera meddelanden på kommunala och statliga myndigheters anslagstavlor kan inte längre anses vara ett effektivt sätt att förmedla information. Syftet med propositionen är att effektivisera förmedlingen av miljörelaterad information och öka öppenheten i förvaltningen. Myndigheterna är skyldiga att göra det möjligt för medborgarna att med hjälp av utrustning som är i allmänt bruk bekanta sig med handlingar som finns tillgängliga på elektronisk väg. Myndigheterna ska vid behov även instruera i användningen av utrustningen.

Regeringen föreslår ändringar i naturvårdslagen, marktäktslagen, lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, lagen om skydd för miljön i Antarktis och lagen om friluftsliv för att dessa lagar ska motsvara de allmänna bestämmelser i förvaltningslagen som gäller offentliga kungörelser och som träder i kraft i början av 2020.

De ändringar som föreslås i propositionen (regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller offentliga kungörelser) föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Mer information:

Piia Kähkölä, regeringssekreterare, tfn 0295 250 254, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV