Miljöministeriet ber om utlåtanden om miljöbedömning av Estlands nationella utveclingsplan för strålsäkerhet

Nyhet 27.8.2019 kl. 14.31

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse frän Estlands miljömyndigheter om miljöbedömningen av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet, den nationella handlingsplanen för förbyggande av radonrisk och den nationella planen för hantering av radioaktivt avfall.

I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. Konventionen har arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om den nationella strålsäkerhetplanen, de åtföljande handlingsplanerna och deras miljöbedömning.

Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 30 september 2019 genom att besvara en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi eller genom att skicka synpunkterna per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Mer information:

Konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternam@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV