Gå till innehållet

Miljöministeriet hör ägare och innehavare till byggnader vid Malms flygplats och intilliggande fastigheter

Nyhet 27.9.2019 kl. 13.31

Offentlig delgivning

Miljöministeriet har tagit emot två besvär över det beslut Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fattade den 26 juni 2019 om att inte skydda Malms flygplats med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Till följd av besvären kommer miljöministeriet att höra ägare och innehavare till byggnader som ligger vid Malms flygplats och intilliggande fastigheter.

Miljöministeriet har skickat ett brev om hörandet till ägare och innehavare till byggnader vid Malms flygplats och intilliggande fastigheter. Ägarna och innehavarna kan fram till den 8 november 2019 framföra sina åsikter till miljöministeriets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@ym.fi eller per post på adressen PB 35, 00023 STATSRÅDET. Meddelandet bör innehålla miljöministeriets diarienummer VN/5178/2019.

Den 4 oktober 2019 publiceras en offentlig delgivning om hörandet i den officiella tidningen. Besvärshandlingarna med bilagor kan också studeras på miljöministeriets anslagstavla under tjänstetid fram till den 8 november 2019. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades i den officiella tidningen.

I egenskap av den förvaltningsmyndighet som behandlar ärendet sköter NTM-centralen också helhetsbedömningen av förslaget om skydd av Malms flygplats. Miljöministeriet är besvärsmyndighet i frågan och kontrollerar att det beslut som fattats följer lagen.

Mer information

Reko Korhonen, sakkunnig, tfn 0295 250 018, reko.korhonen@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV