Gå till innehållet

Minister Mikkonen deltar i Montrealprotokollets partsmöte i Rom – på agendan står hållbara kylkedjors roll i motverkandet av klimatkrisen och matsvinnet

Pressmeddelande 6.11.2019 kl. 12.59

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen företräder Finland och EU vid Montrealprotokollets partsmöte i Rom den 7 november. Vid mötet diskuteras hur en begränsning av HFC-föreningar, som används i kylanläggningar, kan bidra till motverkandet av matsvinnet och klimatförändringen. 

”Montrealprotokollet är en framgångssaga inom miljövården. Det är det enda internationella miljöavtal vars parter är världens alla länder. Resultaten talar för sig. Användningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet har minskat med över 98 procent och ozonskiktet återhämtar sig. Beslutet att minska fluorkolväten är ett viktigt steg framåt. Det är en av de betydelsefullaste enskilda åtgärder som vidtagits för att stoppa höjningen av medeltemperaturen”, säger minister Mikkonen.

Den 1 januari 2019 trädde tillägget till Montrealprotokollet i kraft, den så kallade Kigaliändringen, genom vilken produktionen och användningen av fluorkolväten (HFC-föreningar), som är kända som starka växthusgaser, ska begränsas. Det beräknas att de nya åtgärder som fastställs i Montrealprotokollet kommer att fram till 2050 hindra koldioxidutsläpp som motsvarar mer än 70 gigaton. Fluorkolväten används särskilt i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. 

I Rom kommer man att diskutera hur en minskad användning av fluorkolväten främjar hållbara kylkedjor och därmed minskar matsvinnet och bekämpar klimatförändringen.

Montrealprotokollet har en betydande roll i utvecklingen av hållbara kylkedjor. När användningen av HFC-föreningar begränsas minskar de direkta växthusgasutsläppen. Samtidigt främjas teknik med potential att begränsa klimatuppvärmningen och höjs kylanordningarnas energieffektivitet.

”Upp till en tredjedel av den mat som produceras för människor slängs. Hos oss i Finland uppstår svinnet oftast i hushåll, men i utvecklingsländer mycket tidigare, redan i primärproduktionen eller vid bristfällig kyltransport. När vi utvecklar hållbara och pålitliga kylkedjor svarar vi på två stora utmaningar: hungersnöd och klimatkris. Därför efterlyser jag också cirkulär ekonomi i fråga om mat. Låt oss tillsammans hitta olika sätt att utnyttja material på ett effektivt och hållbart sätt", sammanfattar minister Mikkonen.

Montrealprotokollet

Det hål i ozonskiktet som upptäcktes på 1980-talet väckte oro för att ozonskiktet tunnas ut samt för det hot detta medför för jordklotet. Det visade sig att orsaken till hålet i ozonskiktet var CFC-gaser – det vill säga i huvudsak freoner i kylutrustning – som på den tiden användes i hög utsträckning, samt haloner som användes i släckningsutrustning. År 1987 kom världens länder genom Montrealprotokollet överens om att upphöra med produktionen och användningen av dessa gaser. Användningen av de ämnen som bryter ned ozonskiktet har därefter minskat med över 98 procent. Man enades om att de HFC-föreningar som ersatte de ämnen som bröt ned ozonskiktet ska tas med i Montrealprotokollet genom den så kallade Kigaliändringen 2016. HFC-föreningarna är starka växthusgaser, vars användning ökar explosionsartat framför allt i utvecklingsländerna i och med att kyl- och luftkonditioneringsanläggningar blir vanligare. 

Mer information:

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Eeva Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 250 209, eeva.nurmi@ym.fi