Nu kan försök och pilotprojekt ansöka om understöd i Kestävä kaupunki -programmet

Nyhet 14.3.2019 kl. 13.41

Nu öppnas en ansökningsomgång där projekt som kombinerar olika aspekter av hållbar utveckling i städer och kommuner kan ansöka om understöd. Vi stöder försök och pilotprojekt som tar fram nya lösningar på utmaningar i städerna. Ansökningsomgången är öppen till den 2 april.

Ansökningsomgången inom programmet för hållbara städer riktar sig till konkreta och verkningsfulla projekt som främjar hållbar utveckling i städer och kommuner. Understöd kan beviljas försök och pilotprojekt som förenar olika delområden inom hållbar utveckling. Teman för ansökningsomgången är koldioxidsnåla städer, smarta städer, socialt hållbara städer och friska städer.

Avsikten är att genom försök och pilotprojekt hitta lösningar på utmaningar som förenar de olika temana inom hållbar utveckling eller utmaningar som faller mellan de nuvarande åtgärderna. Resultatet kan t.ex. bestå i ny information, tjänster eller verksamhetsmodeller som effektiviserar städernas och kommunernas verksamhet, vägleder konsumenterna till hållbara val, skapar en bättre vardag för städernas invånare eller ger företagen nya affärsmöjligheter. I bästa fall kan försöken ge upphov till ny god praxis som kan utvecklas och spridas eller referenser som väcker intresse även utomlands.

Understöd beviljas projekt som testar nya lösningar eller en bredare tillämpning av tidigare testade lösningar. Försöken och pilotprojekten kan gälla såväl praktisk utveckling som ledning, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning i städerna. Projekten kan också omfatta nya slag av samarbetsstrukturer eller samarbete inom eller mellan kommuner, eller mellan kommuner och andra organisationer.

Försöken och pilotprojekten stöds i form av statsunderstöd, som beviljas av miljöministeriet. I den här ansökningsomgången delas det ut sammanlagt högst 100 000 euro. Understöd kan beviljas för högst 60 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt, dock högst 15 000 euro per projekt.

Det ordnas ett kickoff-evenemang för de försök och pilotprojekt som väljs ut, och utöver detta även sparring, resultatevenemang och annat stöd i kommunikationen.

Ansökan ska lämnas in senast den 2 april.

Mer information:

Virve Hokkanen, programchef, programmet för hållbara städer, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 0295 250 034, fornamn.efternamn@ym.fi

Anna-Kaisa Leino, planerare, programmet för hållbara städer, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 0295 250 352, fornamn.efternamn@ym.fi