Nya förordningar bidrar till enhetlighet i styrningen av byggandet

Pressmeddelande 13.3.2015 kl. 15.54

Statsrådet godkände i går en förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande och en ändring av markanvändnings- och byggförordningen beträffande huvudprojekterarens och den ansvariga arbetsledarens uppgifter. Genom förordningarna preciseras den ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft den 1 september 2014 och där man sett över de bestämmelser som gäller skyldigheterna för den som påbörjar ett byggprojekt, projekteringen av byggnader, projekterarna, den ansvariga arbetsledaren, metoderna för bygglov samt myndighetstillsynen över byggandet  så att bestämmelserna motsvarar kraven i grundlagen. 

I går utfärdades också miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande samt fem anvisningar som främjar en enhetlig tillämpning av lagen och förordningarna.

Även om regleringen innehållsmässigt till stora delar hålls oförändrad, innebär förordningarna och anvisningarna en märkbar förnyelse när det gäller styrningen av byggandet. Regleringen blir tydligare och tillämpningen av bestämmelserna allt mer förutsägbar och enhetlig. Samtidigt minskar mängden reglering betydligt.

Uppgifternas svårighetsklass och regleringen av projekterares och arbetsledares behörighet utgör en central del av kvalitetssystemet när det gäller byggande. Skillnaderna mellan svårighetsklasserna har preciserats för att det ska gå att förutse vilken slags sakkunskap och behörighet som respektive uppgift kräver. I förordningen föreskrivs det separat för olika projekteringsuppgifter om det är fråga om en ringa, sedvanlig, krävande eller exceptionellt krävande uppgift. Merparten av projekteringsuppgifterna uppges också i fortsättningen höra till svårighetsklassen sedvanliga eller krävande uppgifter. De behörigheter som hänför sig till dessa uppgifter finns redan angivna i lagstiftningen. I svårighetsklasserna skiljer man mellan nybyggnad och ombyggnad.

Förordningarna innehåller bl.a. närmare bestämmelser med tanke på utarbetandet av tillståndshandlingar, planer och utredningar och hur dessa ska genomföras i byggnadsarbetet. Det har meddelats en separat anvisning om byggande och tillsyn beträffande tillämpningen av de bestämmelser som gäller den som påbörjar ett byggprojekt, arbetsledaren och myndigheterna. Genom revideringen framhävs vikten av att särdragen när det gäller ombyggnad ska beaktas i planeringen, i ledningen av byggnadsarbetet och i myndighetstillsynen.

De förordningar som utfärdas i går träder i kraft den 1 juni 2015. Genom separata förordningar upphävs miljöministeriets förordning om planerare av byggnader och byggnadsprojekt (Finlands byggbestämmelsesamling del A2) och miljöministeriets förordning om tillsyn över byggande och teknisk granskning (Finlands byggbestämmelsesamling del A 1), som varit i kraft sedan 2002.

Mer information:

- Statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande: byggnadsrådet Aila Korpivaara, tfn 050-572 63 57

- Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen beträffande huvudprojekterarens och den ansvariga arbetsledarens uppgifter: regeringssekreterare Erja Werdi, tfn 040-17 32 83

- Miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande: överarkitekt Pekka Lukkarinen, tfn 0400-14 39 50

Anvisningar (på finska)

- Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande: överarkitekt Erja Väyrynen, tfn 040-197 64 02

- Miljöministeriets anvisning om byggnadsprojekterares behörighet: överarkitekt Erja Väyrynen, tfn 040-197 64 02

- Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande: överarkitekt Pekka Lukkarinen, tfn 0400-14 39 50

- Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet: överinspektör Mirkka Saarela, tfn 050-569 60 51,och överarkitekt Timo Saarinen, tfn 0400-14 39 63 

 - Miljöministeriets anvisning om utförande av och tillsyn över byggnadsarbete: överinspektör Mirkka Saarela, tfn 050-569 60 51, och regeringssekreterare Minna Välimäki, tfn 040-529 12 81

  • FI
  •  
  • SV