Gå till innehållet

Nyheter

Nyheter RSS

Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?

6.7.2020
Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Historisk och värdefull, vardaglig och immateriell? Kulturmiljön är ett brett begrepp, eftersom den inbegriper all den miljö som uppkommit till följd av växelverkan mellan människa och natur. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Kulturmiljön är också en resurs som vi ska kunna njuta av.

Begäran om utlåtande om strategin och åtgärdsplanen för skyddet av flodpärlmusslan 2020-2030

1.7.2020
Miljöministeriets begär utlåtanden om strategin och åtgärdsplanen för skyddet av flodpärlmusslan 2020–2030. Utlåtanden kan lämnas till den 31 augusti 2020 via webben.

Miljöministeriet bereder ett forskningsprogram om hotade och bristfälligt kända arter och naturtyper

23.6.2020
Målet med det nya forskningsprogrammet är att öka kunskapen om de arter och naturtyper som förekommer i Finland och om förändringar som berör dessa, särskilt klimatförändringens effekter. Forskningsprogrammet ska i synnerhet gälla sådana arter, grupper av arter eller naturtyper om vilka det finns resultat som kan tillämpas i hotbedömningar av arter eller naturtyper eller i det praktiska naturvårdsarbetet. Projektfinansiering kommer att utlysas i höst.

Utarbetandet av ett bostadspolitiskt program har fortgått i skuggan av coronapandemin

8.6.2020
Beredningen av ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken har gått raskt framåt också under coronaviruspandemin. Man har sammanställt en lägesbild och berett bostadspolitiska mål för de kommande åtta åren, skriver Hannele Pokka. Avsikten är att ett förslag till utvecklingsprogram för bostadspolitiken ska färdigställas i oktober.

Miljöministeriet beviljar statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

15.5.2020
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd för investeringar och projekt som hänför sig till insamling, transport och lagring av oljeavfall samt för informationskampanjer som hänför sig till insamling av oljeavfall 2020. Ansökningstiden för ansökan om understöd är 15.5–5.6.2020.

Miljöministeriet har ändrat den nationella övergångsplanen för stora förbränningsanläggningar

13.5.2020
Miljöministeriet har ändrat den nationella övergångsplanen för stora förbränningsanläggningar genom att stryka fyra anläggningar.

Utlysning av statsunderstöd för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna

6.3.2020
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter, för skyddsåtgärder när det gäller de mest hotade arterna samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna. Ansökningstiden inleds den 6.3.2020, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 23.3.2020.

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

6.2.2020
Vid miljöministeriet pågår en tidsbegränsad statlig stödordning vars mål är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Statsunderstöd kan beviljas för insamling, transport och lagring av oljeavfall till företag som är verksamma i Finland och som bedriver oljeavfallshantering. Ansökningstiden är den 6 februari–31 mars 2020.

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur, kompletterande utlysning

29.1.2020
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 30 januari 2020, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 14 februari 2020.

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur

10.12.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 24 januari 2020.

Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland

9.12.2019
I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde. Finländare har aktivt deltagit i det internationella forskningssamarbete som ligger till grund för beslutet att inrätta skyddsområdena.

Intresserad av att ordna ett evenemang under de europeiska kulturmiljödagarna?

11.11.2019
De europeiska kulturmiljödagarna ordnas nästa år under temat Plats för lärande. Arbetsgruppen för kulturmiljödagarna, som tillsatts av miljöministeriet, letar nu efter föreningar, museer och andra aktörer som vill ordna evenemang i anslutning till temat.

Vissa bestämmelser om ändringssökande förenhetligas i lagar inom miljöministeriets förvaltningsområde

31.10.2019
Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller ändringssökande. Genom propositionen ändras 29 lagar för att framför allt de bestämmelser i lagarna som gäller besvärstillstånd ska överensstämma med den allmänna lag som handlar om sökande av ändring i förvaltningsärenden och som träder i kraft vid ingången av 2020.

Kungörelser publiceras på myndighetens webbplats i stället för på anslagstavlor

31.10.2019
Statsrådet har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att vissa beslut och handlingar som ska kungöras ska publiceras elektroniskt på myndighetens webbplats i stället för på kommunernas anslagstavlor.

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 kan sökas från den 21 oktober 2019

21.10.2019
Statsunderstöd för 2020 inom miljöministeriets förvaltningsområde kan sökas 21.10–2.12.2019. Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Starkt stöd för fortsättning på EU:s agenda för städer och territoriella agenda

18.10.2019
EU-agendan för städer har på ett lyckat sätt bidragit till att städernas röst hörs i beredningen av olika europeiska politikområden. Den har också aktiverat informationsutbytet inom många områden, till exempel diskussionen om städernas cirkulära ekonomi. EU:s territoriella agenda har för sin del främjat hållbar regional utveckling i olika typer av regioner.

Den internationella landskapsdagen firas med fotografitävling och landskapspromenader

15.10.2019
Den internationella landskapsdagen firas söndagen den 20 oktober 2019. I år vill man med landskapsdagen särskilt fästa uppmärksamhet vid vattnets värde i landskapet. Delta i fototävlingen och landskapspromenader.

Miljöministeriet hör ägare och innehavare till byggnader vid Malms flygplats och intilliggande fastigheter

27.9.2019
Miljöministeriet har tagit emot två besvär över det beslut Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fattade den 26 juni 2019 om att inte skydda Malms flygplats med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Till följd av besvären kommer miljöministeriet att höra ägare och innehavare till byggnader som ligger vid Malms flygplats och intilliggande fastigheter.

Miljöministeriet begär kommentarer om tillägget till MKB-rapporten av Nordvästra Estlands vindkraftspark

30.8.2019
Miljöministeriet har fått från Estlands miljömyndigheter ett tillägg till MKB-rapporten om miljöeffekterna av vindkraftverket i nordväst Estland. Den 13 juli 2018 fattade det estniska miljöministeriet ett beslut att inte godkänna MKB-rapporten för projektet eftersom rapporten inte var lämplig och tillräcklig. Enefit Green AS (tidigare OÜ Nelja Energia), ansvarig för projektet, har slutfört MKB-rapporten efter ett beslut fattat av miljöministeriet.

Minister Mikkonen deltar i biblioteksrundan

27.6.2019
Ministrarna i statsminister Antti Rinnes regering gör under sommaren en biblioteksrunda för att presentera regeringsprogrammet och diskutera programmet med medborgarna. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen besöker Kouvola, Esbo och Joensuu.
Alla nyheter