Nyheter

Senaste nyheter

RSS
 • Delta i Ut tillsammans -eventet den 23.5. 2019 20.5.2019
  Barnens skogsutflyktsdag i Finland och den internationella Outdoor Classroom Day, uteklassrumsdagen, firas i år torsdagen den 23.5. Med den gemensamma dagen uppmuntras alla att ta barnen med ut i naturen för att leka, lära sig nytt eller gå på en utfärd. Miljöministeriet stödjer kampanjen.
 • Miljöministeriet ber om utlåtanden gällande den danska delen av  naturgasledningsprojektet Nord Stream 2  14.5.2019
  De danska myndigheterna har bett miljöministeriet om kommentarer beträffande konsekvenserna för Finland när det gäller det sydöstra sträckningsalternativet för den del av naturgasledningen inom projektet Nord Stream 2 som anläggs i danskt vatten.
 • Pemars sanatoriums framtid utreds 29.3.2019
  Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har inlett en utredning om Pemars sanatoriums framtid. Utredningspersoner är vicehäradshövding Heikki Alanen och diplomingenjör Olavi Hiekka. Utredningspersonerna har som uppgift att komma med ett förslag om en kommersiellt livskraftig verksamhetsmodell med vilken man kunde täcka de kostnader som föranleds av objektets underhåll.
 • Strategi för skydd av den starkt hotade flodpärlmusslan upprättas 27.3.2019
  Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska upprätta en skyddsstrategi och ett åtgärdsprogram för den starkt hotade flodpärlmusslan, i folkmun mussla. Arbetet ska bli klart före slutet av året.
 • Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall 22.3.2019
  Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd till företag som är verksamma i Finland och som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor åren 2019 och 2020. Målet med understödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Sammanlagt 3 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen. Understöd beviljas från moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).
 • Nu kan försök och pilotprojekt ansöka om understöd i Kestävä kaupunki -programmet 14.3.2019
  Nu öppnas en ansökningsomgång där projekt som kombinerar olika aspekter av hållbar utveckling i städer och kommuner kan ansöka om understöd. Vi stöder försök och pilotprojekt som tar fram nya lösningar på utmaningar i städerna. Ansökningsomgången är öppen till den 2 april.
 • Utlysning: Statsunderstöd enligt prövning för journalisters och fotografers resor och för annan kommunikation 1.3.2019
  Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för kommunikation som stöder miljöministeriets strategiska effektmål. Ansökningsomgången öppnar den 1.3.2019. Ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysning och tillhörande bilagor ska lämnas in till miljöministeriet senast den 25.3.2019.
 • Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet 20.2.2019
  Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effektiviserat vattenskydd som inleds i år. Siktet är inställt på insatser som kan vidareutveckla sådant arbete som fått en god start och omsätta goda metoder i praktiken. När det gäller återvinning av näringsämnen ligger fokus bl.a. på urban odling.
 • Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 14.1.2019
  Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 • Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning 13.12.2018
  Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. I rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 definieras vad som avses med ”god status”, och havsmiljöns tillstånd 2011–2016 har bedömts utifrån denna definition. Eftersom havsmiljön till många delar inte uppnår god status innehåller rapporten allmänna mål för hur tillståndet kan förbättras.
Mera nyheter