Nyheter

Nyheter

Utlysning av statsunderstöd för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna

6.3.2020
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter, för skyddsåtgärder när det gäller de mest hotade arterna samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna. Ansökningstiden inleds den 6.3.2020, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 23.3.2020.

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

6.2.2020
Vid miljöministeriet pågår en tidsbegränsad statlig stödordning vars mål är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Statsunderstöd kan beviljas för insamling, transport och lagring av oljeavfall till företag som är verksamma i Finland och som bedriver oljeavfallshantering. Ansökningstiden är den 6 februari–31 mars 2020.

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur, kompletterande utlysning

29.1.2020
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 30 januari 2020, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 14 februari 2020.

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur

10.12.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 24 januari 2020.

Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland

9.12.2019
I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde. Finländare har aktivt deltagit i det internationella forskningssamarbete som ligger till grund för beslutet att inrätta skyddsområdena.

Intresserad av att ordna ett evenemang under de europeiska kulturmiljödagarna?

11.11.2019
De europeiska kulturmiljödagarna ordnas nästa år under temat Plats för lärande. Arbetsgruppen för kulturmiljödagarna, som tillsatts av miljöministeriet, letar nu efter föreningar, museer och andra aktörer som vill ordna evenemang i anslutning till temat.

Vissa bestämmelser om ändringssökande förenhetligas i lagar inom miljöministeriets förvaltningsområde

31.10.2019
Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller ändringssökande. Genom propositionen ändras 29 lagar för att framför allt de bestämmelser i lagarna som gäller besvärstillstånd ska överensstämma med den allmänna lag som handlar om sökande av ändring i förvaltningsärenden och som träder i kraft vid ingången av 2020.

Kungörelser publiceras på myndighetens webbplats i stället för på anslagstavlor

31.10.2019
Statsrådet har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att vissa beslut och handlingar som ska kungöras ska publiceras elektroniskt på myndighetens webbplats i stället för på kommunernas anslagstavlor.

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 kan sökas från den 21 oktober 2019

21.10.2019
Statsunderstöd för 2020 inom miljöministeriets förvaltningsområde kan sökas 21.10–2.12.2019. Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Starkt stöd för fortsättning på EU:s agenda för städer och territoriella agenda

18.10.2019
EU-agendan för städer har på ett lyckat sätt bidragit till att städernas röst hörs i beredningen av olika europeiska politikområden. Den har också aktiverat informationsutbytet inom många områden, till exempel diskussionen om städernas cirkulära ekonomi. EU:s territoriella agenda har för sin del främjat hållbar regional utveckling i olika typer av regioner.

Den internationella landskapsdagen firas med fotografitävling och landskapspromenader

15.10.2019
Den internationella landskapsdagen firas söndagen den 20 oktober 2019. I år vill man med landskapsdagen särskilt fästa uppmärksamhet vid vattnets värde i landskapet. Delta i fototävlingen och landskapspromenader.

Miljöministeriet hör ägare och innehavare till byggnader vid Malms flygplats och intilliggande fastigheter

27.9.2019
Miljöministeriet har tagit emot två besvär över det beslut Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fattade den 26 juni 2019 om att inte skydda Malms flygplats med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Till följd av besvären kommer miljöministeriet att höra ägare och innehavare till byggnader som ligger vid Malms flygplats och intilliggande fastigheter.

Miljöministeriet begär kommentarer om tillägget till MKB-rapporten av Nordvästra Estlands vindkraftspark

30.8.2019
Miljöministeriet har fått från Estlands miljömyndigheter ett tillägg till MKB-rapporten om miljöeffekterna av vindkraftverket i nordväst Estland. Den 13 juli 2018 fattade det estniska miljöministeriet ett beslut att inte godkänna MKB-rapporten för projektet eftersom rapporten inte var lämplig och tillräcklig. Enefit Green AS (tidigare OÜ Nelja Energia), ansvarig för projektet, har slutfört MKB-rapporten efter ett beslut fattat av miljöministeriet.

Minister Mikkonen deltar i biblioteksrundan

27.6.2019
Ministrarna i statsminister Antti Rinnes regering gör under sommaren en biblioteksrunda för att presentera regeringsprogrammet och diskutera programmet med medborgarna. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen besöker Kouvola, Esbo och Joensuu.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om havsplanen för Estland

4.6.2019
Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om utkastet till havsplanen för Estland och beskrivningarna av havsplanens miljökonsekvenser.

Delta i Ut tillsammans -eventet den 23.5. 2019

20.5.2019
Barnens skogsutflyktsdag i Finland och den internationella Outdoor Classroom Day, uteklassrumsdagen, firas i år torsdagen den 23.5. Med den gemensamma dagen uppmuntras alla att ta barnen med ut i naturen för att leka, lära sig nytt eller gå på en utfärd. Miljöministeriet stödjer kampanjen.

Miljöministeriet ber om utlåtanden gällande den danska delen av  naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 

14.5.2019
De danska myndigheterna har bett miljöministeriet om kommentarer beträffande konsekvenserna för Finland när det gäller det sydöstra sträckningsalternativet för den del av naturgasledningen inom projektet Nord Stream 2 som anläggs i danskt vatten.

Pemars sanatoriums framtid utreds

29.3.2019
Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har inlett en utredning om Pemars sanatoriums framtid. Utredningspersoner är vicehäradshövding Heikki Alanen och diplomingenjör Olavi Hiekka. Utredningspersonerna har som uppgift att komma med ett förslag om en kommersiellt livskraftig verksamhetsmodell med vilken man kunde täcka de kostnader som föranleds av objektets underhåll.

Strategi för skydd av den starkt hotade flodpärlmusslan upprättas

27.3.2019
Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska upprätta en skyddsstrategi och ett åtgärdsprogram för den starkt hotade flodpärlmusslan, i folkmun mussla. Arbetet ska bli klart före slutet av året.

Utlysning: Statsunderstöd enligt prövning för journalisters och fotografers resor och för annan kommunikation

1.3.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för kommunikation som stöder miljöministeriets strategiska effektmål. Ansökningsomgången öppnar den 1.3.2019. Ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysning och tillhörande bilagor ska lämnas in till miljöministeriet senast den 25.3.2019.
Alla nyheter