Nyheter

Nyheter

Miljöministeriet begär kommentarer om tillägget till MKB-rapporten av Nordvästra Estlands vindkraftspark

30.8.2019
Miljöministeriet har fått från Estlands miljömyndigheter ett tillägg till MKB-rapporten om miljöeffekterna av vindkraftverket i nordväst Estland. Den 13 juli 2018 fattade det estniska miljöministeriet ett beslut att inte godkänna MKB-rapporten för projektet eftersom rapporten inte var lämplig och tillräcklig. Enefit Green AS (tidigare OÜ Nelja Energia), ansvarig för projektet, har slutfört MKB-rapporten efter ett beslut fattat av miljöministeriet.

Minister Mikkonen deltar i biblioteksrundan

27.6.2019
Ministrarna i statsminister Antti Rinnes regering gör under sommaren en biblioteksrunda för att presentera regeringsprogrammet och diskutera programmet med medborgarna. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen besöker Kouvola, Esbo och Joensuu.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om havsplanen för Estland

4.6.2019
Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om utkastet till havsplanen för Estland och beskrivningarna av havsplanens miljökonsekvenser.

Delta i Ut tillsammans -eventet den 23.5. 2019

20.5.2019
Barnens skogsutflyktsdag i Finland och den internationella Outdoor Classroom Day, uteklassrumsdagen, firas i år torsdagen den 23.5. Med den gemensamma dagen uppmuntras alla att ta barnen med ut i naturen för att leka, lära sig nytt eller gå på en utfärd. Miljöministeriet stödjer kampanjen.

Miljöministeriet ber om utlåtanden gällande den danska delen av  naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 

14.5.2019
De danska myndigheterna har bett miljöministeriet om kommentarer beträffande konsekvenserna för Finland när det gäller det sydöstra sträckningsalternativet för den del av naturgasledningen inom projektet Nord Stream 2 som anläggs i danskt vatten.

Pemars sanatoriums framtid utreds

29.3.2019
Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har inlett en utredning om Pemars sanatoriums framtid. Utredningspersoner är vicehäradshövding Heikki Alanen och diplomingenjör Olavi Hiekka. Utredningspersonerna har som uppgift att komma med ett förslag om en kommersiellt livskraftig verksamhetsmodell med vilken man kunde täcka de kostnader som föranleds av objektets underhåll.

Strategi för skydd av den starkt hotade flodpärlmusslan upprättas

27.3.2019
Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska upprätta en skyddsstrategi och ett åtgärdsprogram för den starkt hotade flodpärlmusslan, i folkmun mussla. Arbetet ska bli klart före slutet av året.

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

22.3.2019
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd till företag som är verksamma i Finland och som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor åren 2019 och 2020. Målet med understödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Sammanlagt 3 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen. Understöd beviljas från moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).

Nu kan försök och pilotprojekt ansöka om understöd i Kestävä kaupunki -programmet

14.3.2019
Nu öppnas en ansökningsomgång där projekt som kombinerar olika aspekter av hållbar utveckling i städer och kommuner kan ansöka om understöd. Vi stöder försök och pilotprojekt som tar fram nya lösningar på utmaningar i städerna. Ansökningsomgången är öppen till den 2 april.

Utlysning: Statsunderstöd enligt prövning för journalisters och fotografers resor och för annan kommunikation

1.3.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för kommunikation som stöder miljöministeriets strategiska effektmål. Ansökningsomgången öppnar den 1.3.2019. Ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysning och tillhörande bilagor ska lämnas in till miljöministeriet senast den 25.3.2019.

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet

20.2.2019
Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effektiviserat vattenskydd som inleds i år. Siktet är inställt på insatser som kan vidareutveckla sådant arbete som fått en god start och omsätta goda metoder i praktiken. När det gäller återvinning av näringsämnen ligger fokus bl.a. på urban odling.

Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

14.1.2019
Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur

10.12.2018
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2018, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 10 januari 2019.

Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd 2019 inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar

24.10.2018
Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2019 har börjat. Understöd kan sökas från den 24 oktober 2018 till den 30 november 2018. I fråga om vissa understöd kan ansökningstiden vara en annan – information om detta finns i så fall i anvisningen för stödet i fråga.

Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 beräknas ha för Finland när det gäller det nordvästra sträckningsalternativet för den del av ledningen som anläggs i danskt vatten

19.10.2018
Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om de miljökonsekvenser som det nordvästra sträckningsalternativet i Danmark beräknas ha för Finland.

Europeiska kulturmiljödagarna är rekordlivliga – Kulturarv och berättelser syns i hundratals evenemang

30.8.2018
Europeiska kulturmiljödagarnas huvudevenemang firas 3–9 september 2018. Uppmärksamma kulturmiljöer genom att delta i cykelturer och fotvandringar, olika kulturmiljöer, insamlingar av berättelser, traditionsmiddagar eller andra evenemang under festveckan.

Finlands nya strategi skapar en värld med tryggad vattenförsörjning

22.8.2018
Finnish Water Way är namnet på Finlands nya strategi för att skapa en värld med tryggad vattenförsörjning.

Utkast till havsplaner för Sverige och tillhörande miljörapporter på remiss

25.7.2018
Miljöministeriet begär utlåtanden om utkasten till havsplaner för Sverige och tillhörande miljörapporter senast den 10 september 2018.

Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier

13.7.2018
Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier säger ministrar och viceministrar från åtta länder. En sund hantering av kemikalier och avfall måste erkännas som en viktig del i en hållbar utveckling.

Miljöministeriet ber om kommentarer till en kodförteckning över olika plantyper och planskeden

25.6.2018
Miljöministeriet har börjat utarbeta kodförteckningar för planläggningen i enlighet med EU:s INSPIRE-direktiv. Inledningsvis utarbetas nationella kodförteckningar som beskriver olika plantyper och planskeden, och det begärs nu kommentarer om det förslag som gäller dessa.
Alla nyheter