Internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser sammanträder i Helsingfors den 6–9 juni

Nyhet 5.6.2017 kl. 15.36

Den här veckan kommer toppnamn inom hållbart nyttjande av naturresurser och miljöpåverkan att samlas i Finland då den internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser (International Resource Panel, IRP), som lyder under FN:s miljöprogram UNEP, håller möte i Helsingfors den 6–9 juni. Panelens 20:e möte är särskilt viktigt ur strategisk synvinkel: under mötet behandlas bl.a. uppdateringen av panelens strategi och arbetsprogram för de fyra kommande åren samt arbetet med att slutföra pågående forskningsprojekt.

Panelen för hållbart nyttjande av naturresurser är en vetenskaplig rådgivare i olika frågor som rör nyttjande av naturresurser, t.ex. hållbar bioekonomi, cirkulär ekonomi och ren teknik.

”Till panelens grundläggande verksamhet hör att bereda temaspecifika analyser som baserar sig på vetenskaplig forskning och som stöder det politiska beslutsfattandet i synnerhet i FN:s organ”, berättar generaldirektören vid Finlands miljöcentral Lea Kauppi, som länge har representerat Finland i panelen.

Panelen består av världsledande forskare och representanter för förvaltning och civilsamhälle. Miljöministeriet är en av panelens grundande medlemmar och har aktivt understött panelens verksamhet. Miljöministeriets representant i panelens styrgrupp är Merja Saarnilehto.

Mer information:

Merja Saarnilehto, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn +358 295 250 259, fornamn.efternamn(at)ym.fi