Gå till innehållet

Miljöministeriet bereder ett forskningsprogram om hotade och bristfälligt kända arter och naturtyper

Nyhet 23.6.2020 kl. 14.28

Målet med det nya forskningsprogrammet är att öka kunskapen om de arter och naturtyper som förekommer i Finland och om förändringar som berör dessa, särskilt klimatförändringens effekter. Forskningsprogrammet ska i synnerhet gälla sådana arter, grupper av arter eller naturtyper om vilka det finns resultat som kan tillämpas i hotbedömningar av arter eller naturtyper eller i det praktiska naturvårdsarbetet. Projektfinansiering kommer att utlysas i höst.

Inom ramen för programmet finansieras projekt som till exempel är inriktade på

  • livsmiljökraven för hotade arter eller arter om vilka det råder kunskapsbrist samt skyddsmetoder,
  • förekomsten, strukturen och funktionen i fråga om hotade naturtyper eller naturtyper om vilka det råder kunskapsbrist samt skyddsbehov och skyddsmetoder,
  • olika metoder för inventering av arter, grupper av arter eller naturtyper.

Inom programmet kan finansiering också beviljas till exempel för utarbetande av högklassiga handledningar för bestämning och identifiering eller för utarbetande av artförteckningar.

I samband med planeringen av projekten bör man beakta resultaten och åtgärdsförslagen i hotbedömningarna av arter och naturtyper samt resultaten av forskningsprogrammet för bristfälligt kända och hotade skogsarter (PUTTE).

Ansökningsomgången inleds hösten 2020, och projekten ska helst inledas i början av 2021. Ansökan är avsedd för högskolor, forskningsinstitut, företag och organisationer eller för konsortier av dessa, i vilka även internationella aktörer får ingå. Finansiering för projekten utlyses till ett belopp av sammanlagt högst två miljoner euro för 2021–2022.

Mer information

Joona Lehtomäki, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 016, joona.lehtomaki@ym.fi (på semester 1–31 juli)

  • FI
  •  
  • SV