Gå till innehållet

Miljöministeriet inleder samråd om förslagen till nationellt värdefulla landskapsområden och begär utlåtanden om dem

Nyhet 14.1.2016 kl. 15.48
Vanajaveden laakso ja Aulanko_Tapio Heikkilä
Aulanko. Foto: Tapio Heikkilä

ym.fi/landskapssamrad

Miljöministeriet ordnar ett offentligt samråd om förslagen till nationellt värdefulla landskapsområden. Samrådet gäller områdesbeskrivningar av och förslag till avgränsningar av landskapsområdena och en promemoria med bakgrund till inventeringen. Som bilaga till bakgrundspromemorian finns en miljörapport i enlighet med 3 § i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Inventeringen är framlagd för samråd under tiden 18.1–19.2.2016.

Den inventering som är föremål för samrådet utgör en utredning om nationellt värdefulla landskapsområden. Avsikten är att den uppdaterande inventeringen ska ersätta den inventering av nationellt värdefulla landskapsområden som fastställdes genom statsrådets principbeslut 1995.

Samrådet är öppet för alla

Miljöministeriet ber allmänheten ta ställning till områdesurvalets omfattning och representativitet, avgränsningen och områdesbeskrivningarna av landskapsområdena samt grunderna för värdeklassificeringen av landskapsområdena. I samband med detta önskas också ställningstaganden om bedömningen av miljökonsekvenser.

De dokument som samrådet gäller finns på denna webbplats. Dessutom kan man ta del av det material som gäller ett visst landskap eller en viss kommun på de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och i kommunerna i fråga.

Ställningstagandena lämnas in elektroniskt eller i pappersform till den NTM-central på vars område landskapsområdet ligger. Samtliga ställningstaganden behandlas på miljöministeriet, som också svarar för de ändringar som eventuellt görs till följd av samrådet och utlåtandena.

Begäran om utlåtande

I samband med de regionala samråden ber miljöministeriet om utlåtanden om förslaget av berörda kommuner, myndigheter, föreningar och andra instanser.

Material

Förslagen till nationellt värdefulla landskapsområden enligt landskap

En del av områdesbeskrivningarna för Övre Lappland finns också på nordsamiska, koltsamiska och enaresamiska.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information:

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hanne Lohilahti, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, fornamn.k.efternamn@ymparisto.fi

Sonja Forss, planerare, Finlands miljöcentral, tfn  0295 251 120, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV