Gå till innehållet

Nya områden föreslås till förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden

Nyhet 18.5.2018 kl. 9.58
Maisema_yhteenveto_kuva3_556
Aspö i Kotka är ett nationellt värdefullt landskapsområde. © Bild: Tapio Heikkilä, miljöministeriet

Vid miljöministeriet pågår en uppdatering av förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden. När ministeriet ordnade samråd och begärde utlåtanden fick man mer än 400 utlåtanden och ställningstaganden och ett sammandrag av dessa har nu sammanställts. I utlåtandena och ställningstagandena presenteras totalt 27 förslag till nya områden.

Statsrådet stadfäste de nuvarande 156 nationellt värdefulla landskapsområdena 1995. Alla områden sågs över 2010–2015 i samband med att miljöförvaltningen lät göra en omfattande inventering av landsbygdens kulturlandskap. Då gjordes också förslag till vissa strykningar och tillägg till förteckningen. Flest nya områden föreslogs i sameregionen i norra Lappland. Utifrån inventeringen föreslås nu en förteckning med 183 nationellt värdefulla landskapsområden.

Våren 2016 ordnade miljöministeriet ett samråd riktat till allmänheten och begärde utlåtanden av myndigheter, kommuner och organisationer för att få en bred samhällelig syn på saken. Ministeriet fick sammanlagt 168 utlåtanden om förslaget av myndigheter, kommuner och organisationer. Som resultat av samrådet, som ordnades i enlighet med förvaltningslagen, fick ministeriet 256 ställningstaganden av enskilda medborgare och lokalorganisationer. Ett sammandrag av dessa har nu publicerats som miljöministeriets rapport.

Enligt utlåtandena var inventeringen av landskapsområdena nödvändig, men en del kritik riktas mot vissa val och förfaranden i samband med inventeringen, bland annat kommunikationen. Också ställningstagandena är huvudsakligen positivt inställda till inventeringen och det att landskapsområdena bevaras för kommande generationer upplevs som viktigt. Fastställandet av landskapsområden ansågs vara bra för den allmänna uppskattningen för kulturlandskapet. I flera ställningstaganden uttrycktes emellertid oro över markägarnas rättigheter och eventuella begränsningar av markanvändningen.

Det framfördes en stor mängd anmärkningar om enskilda landskapsområden och begränsningen av dem. I utlåtandena ingår 407 kommentarer där ett visst område får understöd eller där man önskar att gränserna för ett område ska utvidgas. Det ingår 141 neutrala synpunkter eller förslag på att förminska områden och 18 förslag om att avskaffa ett helt område.

Det kom in överraskande få ställningstaganden av enskilda, och mer än hälften av områdena, 109 stycken, nämns inte alls. I ställningstagandena ingår 87 kommentarer där ett visst område får understöd eller där man önskar att gränserna för ett område ska utvidgas. Det ges 38 neutrala synpunkter eller förslag på att förminska områden och 65 förslag om att avskaffa ett helt område.

I utlåtandena och ställningstagandena ingår sammanlagt 27 förslag till alldeles nya områden. Det framförs också önskemål om att de 11 områden som man i inventeringen föreslås ska avskaffas, ska bevaras som nationellt värdefulla.

I sammandraget som publiceras av miljöministeriet redogörs i detalj för synpunkterna angående varje område i utlåtandena och ställningstagandena. I följande skede av beredningen har ministeriet för avsikt att fördjupa sig ytterligare i kommentarerna om varje landskapsområde. Det kommer att göras separata utredningar om vissa områden ska utvidgas eller om det fastställs nya områden, och det ordnas ytterligare en remissbehandling.

Svar på de frågor och orosmoment som kommit fram under beredningen har samlats i publikationen MAISEMA – opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun som utarbetats av Södra Finlands ProAgria och Maa- ja kotitalousnaiset med finansiering av miljöministeriet.

Ytterligare information:

Sonja Forss, planerare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 120, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

maisema_lausuntoyhteenveto_taulukko
Inställningarna till de föreslagna landskapsområdena i utlåtandena och ställningstagandena. [Understöder/bör utvidgas; Hela området kan avskaffas; Neutral/området kan förminskas]
maisema-alue-ehdotukset kartalla
Karta (pdf).

 

  • FI
  •  
  • SV