Gå till innehållet

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 kan sökas från den 21 oktober 2019

Nyhet 21.10.2019 kl. 17.20

Statsunderstöd för 2020 inom miljöministeriets förvaltningsområde kan sökas 21.10–2.12.2019. Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Miljöministeriet beviljar understöd

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer
 • till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden och
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar understöd

 • för vård av byggnadsarvet
 • för miljövård i skärgården
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen
 • för nationellt eller regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning och
 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.
   

Understöd som miljöministeriet beviljar

Understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer

Vid prövningen av understödet beaktas på vilket sätt sammanslutningens verksamhet stöder verksamheten i det civila samhället inom miljöförvaltningens ansvarsområde samt hur och i vilken utsträckning den främjar de mål för miljöministeriets ansvarsområde som nämns i budgetpropositionen. Vid prövningen beaktas också verksamhetens effekter och resultat samt behovet av stöd.

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
fornamn.efternamn@ym.fi

Frågor som gäller den byggda miljön:

Tuija Mikkonen
0295 250 184
fornamn.efternamn@ym.fi
 

Understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen

Till skillnad från tidigare är de understöd som beviljas riksomfattande organisationer inom bostads- och byggbranschen allmänna understöd (tidigare allmänna understöd som anvisades för informations- och upplysningsverksamhet). Vid prövningen av understödet beaktas på vilket sätt sammanslutningens verksamhet stöder verksamheten i det civila samhället inom miljöförvaltningens ansvarsområde samt hur och i vilken utsträckning den främjar de mål för miljöministeriets ansvarsområde som nämns i budgetpropositionen. Vid prövningen beaktas också verksamhetens effekter och resultat samt behovet av stöd.

Mer information

Tuija Mikkonen
0295 250 184
fornamn.efternamn@ym.fi
 

Understöd för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

Understöd beviljas för verksamhet som förbättrar avfallshanteringen i skärgårdsområden, såväl till havs som i inlandet, liksom även informationen om miljövård. Den verksamhet som stöds ska bidra till förebyggande av nedskräpning av Finlands havsområden, inlandsvatten, stränder och skärgårdsområden samt till rena, trivsamma och säkra områden och möjligheter till friluftsaktiviteter och båttrafik. Det kan vara fråga om en konkret avfallshanteringsinsats, allmän miljöinformation eller utvecklingsprojekt som genomförs med tanke på ovannämnda mål.

Mer information

Sirje Stén
0295 250 276
fornamn.efternamn@ym.fi

Miliza Malmelin
0295 250 176
fornamn.efternamn@ym.fi
 

Understöd för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden

Understöd beviljas till kommuner och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden.

Mer information

Miliza Malmelin
0295 250 176
fornamn.efternamn@ym.fi

Understöd som beviljas av NTM-centralerna

Statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde kan också sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) från ansvarsområdet för miljö och naturresurser. Närmare information om de understöd som NTM-centralerna beviljar samt anvisningar och ansökningsblanketter publiceras på NTM-centralernas webbsidor.

Understöd för vård av byggnadsarvet

Mer information om de understöd som NTM-centralerna beviljar ges vid miljöministeriet av

Matleena Haapala
0295 250 332
fornamn.efternamn@ym.fi
 

Understöd för miljövård i skärgården

Mer information om de understöd som NTM-centralerna beviljar ges vid miljöministeriet av

Tapio Heikkilä
0295 250 166
fornamn.efternamn@ym.fi
 

Understöd för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

Mer information om de understöd som NTM-centralerna beviljar ges vid miljöministeriet av

Juhani Gustafsson
0295 250 338
fornamn.efternamn@ym.fi
 

Understöd för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen

Mer information om de understöd som NTM-centralerna beviljar ges vid miljöministeriet av

Antton Keto
0295 250 148
fornamn.efternamn@ym.fi
 

Nationellt eller regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning (NTM-centralen i Mellersta Finland)

Mer information om de understöd som NTM-centralerna beviljar ges vid miljöministeriet av

Miliza Malmelin
0295 250 176
fornamn.efternamn@ym.fi

och

Tuija Mikkonen
0295 250 184
fornamn.efternamn@ym.fi
 

Understöd för verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden (NTM-centralen i Lappland)

Mer information om de understöd som NTM-centralerna beviljar ges vid miljöministeriet av

Sirje Stén
0295 250 276
fornamn.efternamn@ym.fi

 • FI
 •  
 • SV