Utkast till havsplaner för Sverige och tillhörande miljörapporter på remiss

Nyhet 25.7.2018 kl. 7.41

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheter om havsplaner för Sverige (för Bottniska viken, för Östersjön och för Västerhavet) och miljöbedömningar av havsplanerna. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart och havsplanen visar lämplig användning av olika delar av havet.

I miljöbedömningen tillämpas FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar.

I enlighet med konventionen har myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland möjlighet att framföra sina åsikter om utkast till havsplaner och miljörapporter. Synpunkter om havsplanerna för Sverige ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 10 september 2018 genom att besvara en begäran om utlåtande ”Begäran om utlåtande om ett utkast till havsplaner och miljöbedömningar för Sverige” som publicerats i utlåtande.fi eller genom att skicka synpunkterna per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Mer information:

Lasse Tallskog, konsultativ tjänsteman, tfn 050 413 0550, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV