Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd 2019 inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar

Nyhet 24.10.2018 kl. 11.54

Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2019 har börjat. Understöd kan sökas från den 24 oktober 2018 till den 30 november 2018. I fråga om vissa understöd kan ansökningstiden vara en annan – information om detta finns i så fall i anvisningen för stödet i fråga.

Understöd kan beviljas för sökandens verksamhet generellt eller för en enskild åtgärd eller ett specifikt projekt som sökanden genomför. Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten.

Understöd kan beviljas för t.ex. miljövård, främjande av miljöskydd, informations- och upplysningsverksamhet inom bostads- och byggbranschen, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden eller genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Stödet ska sökas hos miljöministeriet eller NTM-centralerna, beroende på användningsändamålet. Ansökan om understöd ska göras på en elektronisk ansökningsblankett.