Europeiska unionens råd enades om övervakning av koldioxidutsläpp från sjötransporter

Pressmeddelande 30.10.2019 kl. 17.23

Kommunikationsministeriet och miljöministeriet informerar

Europeiska unionens råd har enats om medlemsstaternas gemensamma ståndpunkt om hur koldioxidutsläppen från sjötransporter ska övervakas och rapporteras. Avsikten är att anpassa EU-förordningen om koldioxidutsläpp till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygens bränsleförbrukning. Målet för Finlands EU-ordförandeskap var att skapa en gemensam ståndpunkt för rådet inför förhandlingarna med Europaparlamentet. Finlands mål uppnåddes när kommittén för de ständiga representanternas ställföreträdare kom överens om sin ståndpunkt i Bryssel den 25 oktober.

– En enhetlig övervakning av utsläppen från sjöfarten har en nyckelroll när det gäller att minska utsläppen. Med hjälp av förordningen kan vi samla in viktig information om utsläppen från sjötransporterna i EU och dela den med beslutsfattare, företag och konsumenter, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Inom EU gäller förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter eller den så kallade MRV-förordningen (monitoring, reporting and verification). Den förpliktar alla stora last- och passagerarfartyg som anlöper hamnar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att samla in uppgifter och rapportera om sina CO2-utsläpp.

Europeiska kommissionen föreslog i februari 2019 en partiell harmonisering av den gällande förordningen med IMO:s datainsamlingssystem som antogs 2016. Behandlingen av förslaget till förordning inleddes i Europeiska unionens råd på våren och den har fortsatt under Finlands ordförandeskap.

Den gällande EU-förordningen är strängare än IMO:s globala system, eftersom EU:s förordning förpliktar till att samla in mer information om fartygens utsläpp, att verifiera uppgifterna genom externa kontrollörer och att offentliggöra uppgifter om enskilda fartygs utsläpp i kommissionens årliga rapport.

Enligt rådets ståndpunkt ska EU-förordningen anpassas till IMO:s datainsamlingssystem bland annat i fråga om de uppgifter som ska observeras och definitionen av de begrepp som används. Uppgifter om fartygens utsläpp och last kommer att samlas in även i fortsättningen. Uppgifterna verifieras och offentliggörs på samma sätt som för närvarande.

Förordningen omfattar omkring 11 000 fartyg. Sjötransporterna orsakar cirka 13 procent av växthusgasutsläppen inom transportsektorn i EU.

Vad händer härnäst?

Till nästa är det Europaparlamentet som behandlar förslaget till förordning. När parlamentet har antagit sin ståndpunkt fortsätter förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen i ett så kallat trepartsmöte. När dessa tre parter har enats om innehållet i förordningen kan den antas.

Ytterligare information: 

Pirita Ruokonen, minister Marins specialmedarbetare, tfn 050 911 3099, fornamn.efternamn@lvm.fi
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, fornamn.efternamn@lvm.fi
Sirkku Jaakkola, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 050 470 8030, fornamn.efternamn@lvm.fi
Elina Vaara, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn +358 50 572 3942, fornamn@efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV