FN:s klimatmöte i Katowice inleds på söndag – kommissionens vision om en långsiktig klimatstrategi för EU offentliggjordes i dag

Pressmeddelande 28.11.2018 kl. 15.00

Parterna i FN:s klimatkonvention samlas i Katowice i Polen den 2–14 december för att förhandla om reglerna för det klimatavtal som ingicks i Paris 2015. Reglerna gäller rapporteringen och övervakningen av utsläpp och minskningen av utsläppen samt hur man ska bedöma om klimatåtgärderna är tillräckliga och hur de kan påskyndas. De nuvarande klimatåtgärderna är inte tillräckliga för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 2 grader, än mindre till 1,5 grad.

Klimatmötet i Polen ordnas knappt två månader efter att Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC offentliggjorde sin rapport om en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grad. IPCC:s budskap är tydligt: det krävs en oerhört stor förändring, och alla måste bidra med fler och snabbare insatser för att uppvärmningen ska kunna hållas inom uthärdliga gränser. Enligt IPCC medför redan en uppvärmning på 1,5 grad betydande risker för ekosystemen och samhällena, och riskerna i stort sett fördubblas om temperaturen stiger ytterligare en halv grad. FN:s miljöprogram (UNEP) publicerade inför mötet rapporten Emissions Gap, som visar att koldioxidutsläppen åter håller på att öka och att klyftan mellan målen och åtgärderna är större än någonsin.

”Vi lever i kritiska tider: vi måste inom de närmaste åren få utsläppen att minska runt om i världen för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att nå målen. Detta kräver mod och målmedvetna insatser. Finland, de nordiska länderna och EU kommer i Katowice att göra allt för att vända skeppet”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Målet en tydlig regelbok för genomförandet av Parisavtalet

Förhandlingarna kommer inte att vara lätta, eftersom länderna har synnerligen olika syn på hur reglerna för genomförandet av Parisavtalet ska formas och vem de ska gälla. Finlands och EU:s mål är dock att i Katowice få till stånd gemensamma och tydliga regler som gäller alla.

”I Paris slogs det fast att alla länder har samma utgångsläge. En del av utvecklingsländerna, och i synnerhet av de snabbt växande ekonomierna, vill trots allt fortfarande skapa skilda regler för olika grupper av länder, vilket fullständigt strider mot andan i Parisavtalet. Att det skapas en tydlig och gemensam regelbok för alla är också en fråga som mäter Parisavtalets trovärdighet”, säger Finlands chefsförhandlare Outi Honkatukia från miljöministeriet.

Parisavtalet trädde i kraft för två år sedan och har hittills ratificerats av 184 parter. USA meddelade sommaren 2017 att landet avser att lämna Parisavtalet. Ett utträde är dock möjligt tidigast hösten 2019, vilket innebär att USA precis som tidigare år deltar i förhandlingarna i Katowice i egenskap av part i avtalet.

Under mötet behandlas utöver regelboken för Parisavtalet även bl.a. klimatåtgärderna på kort sikt, klimatfinansieringen och anpassningen till klimatförändringen. I Katowice förs också den s.k. Talanoa-dialogen där länderna för samman budskapen från det gångna årets klimatdiskussioner och speglar ländernas kollektiva klimatåtgärder mot målet för klimatavtalet. IPCC:s 1,5-gradersrapport utgör underlag för dialogen. Finland representeras i Talanoa-dialogen av minister Tiilikainen.

Republikens president Sauli Niinistö deltar i öppnandet av mötet den 3 december. Under den första veckan leds delegationen av Finlands chefsförhandlare Outi Honkatukia och under den andra veckan, då det ordnas högnivåmöten, av minister Tiilikainen.

EU-kommissionen offentliggör sin vision om en långsiktig klimatstrategi inför klimatmötet

Onsdagen den 28 november, dvs. strax inför klimatmötet, offentliggjorde Europeiska kommissionen sin vision om en långsiktig klimatstrategi för EU. Övergången till ett koldioxidsnålt samhälle beskrivs i visionen i form av åtta scenarier, av vilka två utgår från nettonollutsläpp före 2050.

”Detta är en viktig öppning från EU:s sida när det gäller att skärpa målen – det visar på ledarskap inför våra internationella partner och är samtidigt en bekräftelse på att genomförandet av Parisavtalet framskrider. Vi bör emellertid komma ihåg att det är fråga om kommissionens vision, som medlemsländerna nu ska börja behandla tillsammans. Jag anser det vara viktigt att EU:s långsiktiga strategi ligger i linje med Parisavtalet och att målet därför bör vara nettonollutsläpp 2050. Också de mellanliggande etapperna bör fastställas enligt det, vilket innebär att EU inom den närmaste tiden bör skärpa sitt mål för 2030”, framhåller minister Tiilikainen.

Kommissionens vision omfattar alla centrala sektorer. Scenarioanalyserna visar att kostnadseffektiva lösningar, såsom förnybar energi, energieffektivitet och en snabbare omställning till cirkulär ekonomi, i kombination med enskilda tekniska lösningar inte räcker till för att nå nettonollutsläpp. Utöver dessa måste också att kolsänkorna i naturen tas till vara i högre grad och människorna vara beredda att välja andra färdsätt. Också avskiljning och lagring av koldioxid är en nödvändig åtgärd.

Enligt Parisavtalet ska parterna senast 2020 utarbeta en strategi för minskade koldioxidutsläpp som sträcker sig fram till 2050. Kommissionens vision utgör underlag för EU:s strategi. Enligt Parisavtalet bör länderna också uppdatera sina åtaganden om utsläppsminskningar före 2020. Detta innebär i praktiken att diskussioner om en uppdatering av EU:s mål för 2030 kommer att föras nästa år, sannolikt under Finlands EU-ordförandeskap (hösten 2019).

Världens största klimatmässa samlar deltagare från städer, företag och civilsamhället

Parallellt med FN:s partskonferens ordnas flera sidoevenemang i Katowice som innebär att närmare 30 000 personer beräknas besöka staden under mötesdagarna. Minister Tiilikainen deltar i flera bilaterala högnivåmöten. Tiilikainen kommer därtill att tala bl.a. på den privata sektorns biobränsleevenemang, på ett evenemang som ordnas av den kolfria alliansen, på ett evenemang för slopande av stöd till fossil energi samt i samband med dialogen om finansiering av klimatåtgärderna på kort sikt. Den 10 december kommer Arktiska rådet, som Finland just nu är ordförande för, att ordna ett eget evenemang om sotutsläppens inverkan på klimatet och hälsan. Även lokala aktörer och den privata sektorn har en framträdande roll på klimatmässan.

Följ klimatmötet i Katowice och Finlands delegations arbete på miljöministeriets blogg och på Twitter under hashtaggen #ilmastoCOP24.

Mer information

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi (i Katowice 9–14.12)

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, miljöministeriet, tfn 050 341 1758, fornamn.efternamn@ym.fi (i Katowice 30.11–14.12)

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 227, fornamn.efternamn@ym.fi (i Katowice 3–14.12)

Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn 050 576 2604, fornamn.efternamn@ym.fi (i Katowice 9–14.12, förfrågningar om intervjuer med minister Tiilikainen och förhandlarna under klimatmötet)