FN:s uppföljningsmöte om hållbar utveckling inleds - Finland lyfter fram frågan om arktiskt samarbete

Pressmeddelande 6.7.2018 kl. 10.59
HLPF 2018
 

Miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och utrikesministeriet informerar.

FN:s politiska toppforum för hållbar utveckling (HLPF) sammanträder i New York den 9 - 18 juli 2018. Vid det årliga forumet bedömer deltagarna om det skett framsteg i de globala år 2015 överenskomna målen för hållbar utveckling (Agenda2030). I New York ska Finland särskilt framhäva den arktiska regionens koppling till hållbar utveckling.

”Finland är för tillfället ordförande i Arktiska rådet. Det arktiska samarbetet och de internationella avtalen har redan hjälpt oss att minska förekomsten av vissa farliga kemikalier i regionen. För att vi ska kunna bevara den arktiska regionens enastående natur och kultur, behöver vi emellertid ett allt intensivare samarbete när till exempel den ökande användningen av naturresurser skapar tryck på regionen”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som leder Finlands delegation.

Temat för det politiska forumet i år är förändring mot hållbara samhällen. I centrum står mål som gäller vatten, energi, städer, konsumtion, produktion och jordekosystem. Dessa mål går också kors och tvärs över varandra: en hållbar urbanisering och fungerande vattentjänster bidrar till exempel till att stärka flickors och kvinnors utbildningsnivå, ställning och rättigheter.

”Målen för hållbar utveckling kan också stå i konflikt med varandra: effektiviserad matproduktion i vattenfattiga regioner kan till exempel leda till värre brist på vatten om man inte samtidigt använder vatten effektivare. Vatten spelar också en nyckelroll när det gäller till exempel att nå de hälsofrämjande målen. Varje år dör närmare 350 000 barn under fem år i diarré och andra sjukdomar som sprids via smutsigt vatten”, påpekar jord - och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som hör till delegationen.

går i spetsen när det rör genomförandet av hållbar utveckling, planeringen av politiken, förvaltningen av naturresurser samt ett brett samarbete med företag, organisationer och medborgare.

”Vi har utfört ett banbrytande arbete på nationell nivå för att uppfylla målen i Agenda2030. Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett unikt verktyg som fått olika aktörer i samhället att åta sig egna åtaganden för en hållbarare värld och för ett hållbarare Finland. Det som är väldigt betydelsefullt inom statsförvaltningen är att målen för hållbar utveckling ingår i budgeteringen, planeringen och rapporteringen om statsfinanserna”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I samband med forumet kommer Finland att ordna fyra sidoevenemang. Det arktiska samarbetet diskuteras tisdagen den 17 juli. På måndagen den 9 juli ordnar Finland tillsammans med Vietnam ett evenemang kring riskhanteringen inom vattentjänster. Ett evenemang som handlar om gränsvattensamarbete ordnas av Finland, UNECE, UNESCO och Senegal på torsdagen den 12 juli. På fredagen den 13 juli ska Finland tillsammans med Tanzania ordna ett evenemang med skog som tema. Skogsfrågor står på agendan även på forumets förhandsevenemang den 8 juli.

Till delegationen hör förutom tjänstemän från miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen även från FN-förbundet, MTK, WWF, Kehys, Aalto-universitetet, Green Buildning Counsil, ungdomsdelegaten för Agenda 2030, Pöyry, UPM och Paulig. Du kan följa forumet på Twitter med hashtaggen #HLPFSuomi.

Mer information:

Taru Savolainen, bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainens specialmedarbetare, tfn +358 40 535 8622, fornamn@efternamn@ym.fi

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 400 291 910
fornamn.efternamn@mmm.fi

Kaarina Airas, utrikessekreterare, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 029, fornamn.efternamn@formin.fi