Finländarna önskar effektivare åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

Pressmeddelande 16.4.2015 kl. 9.00

Klimatförändringen upplevs fortfarande som ett stort globalt hot, och finländarna önskar en aktivare klimatpolitik av beslutsfattarna. Man önskar även att företagen ska komma med nya lösningar för att bekämpa klimatuppvärmningen. Dessa uppgifter framgår av den enkät som styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation lät göra hos TNS Gallup.

Genom utredningen Klimatbarometern 2015 undersökte man finländarnas åsikter om klimatförändringen och klimatpolitiken inför riksdagsvalet. Allmänt ville finländarna att regeringen ska agera aktivare för att bekämpa klimatförändringen, och över hälften ville se detta tema i det nya regeringsprogrammet. Nästan en tredjedel av de som svarade uppgav att de röstar på en person som agerar aktivt för att bekämpa klimatförändringen.  

Det lönar sig för Finland att vara en föregångare, nya lösningar kan också skapa arbetsplatser

Merparten av finländarna anser att Finland bör minska sina utsläpp oberoende av vad de andra länderna gör. Medborgarna anser det viktigt att Finland är en föregångare när det gäller att ta i bruk teknik som minskar utsläpp, och de anser att nytt kunnande och utvecklandet av tekniska lösningar kan förbättra Finlands konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen. Man vill också öka användningen av förnybar energi, såsom sol- och vindkraft samt biobränslen, även om energin blir dyrare.

Det nya klimatavtalet och de största utsläppsländerna har en viktig roll

Över 80 % av de som svarade ansåg att man genom internationella förhandlingar snabbt bör ingå ett nytt klimatavtal genom vilket utsläppen minskas globalt. Enligt finländarna görs de viktigaste avgörandena för att bekämpa klimatförändringen av stora länder under utveckling, såsom Kina och Indien samt Förenta staterna. Även internationella storföretags agerande anses centralt.  EU:s och Finlands åtgärder och klimatpolitik bedöms ha en mycket mindre betydelse, men man önskar ändå att de för en aktiv klimatpolitik. Nästan hälften av de som svarade anser att rika länder, såsom Finland, bör stödja utvecklingsländerna och de fattigaste länderna i anpassningen till klimatförändringen. Cirka hälften av de som svarade understödde att Finlands bistånd i högre grad riktas in på bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen.

Klimatförändringen anses fortfarande vara ett stort hot, men oron märks inte i de vardagliga valen

Enligt enkäten är finländarna medvetna om orsakerna till och följderna av klimatförändringen. Klimatförändringen anses till största delen bero på växthusgasutsläpp orsakade av människan. Cirka hälften av de som svarade anser dock att forskningssamfundet är oenigt om orsakerna till klimatuppvärmningen. En klar majoritet anser att klimatförändringen är ett av de största globala hoten och att konsekvenserna redan nu kan ses på olika håll i världen. Konsekvenserna av klimatförändringen utanför Finlands gränser anses kunna medföra stora säkerhetshot även för Finland.

Finländarna har emellertid inte ändrat sitt eget agerande när det gäller att bekämpa klimatförändringen: två tredjedelar av de som svarade upplevde att påståendet ”jag har ändrat mina trafikvanor, matvanor eller boendelösningar för att bekämpa klimatförändringen”, beskrev dem dåligt eller ganska dåligt. Beaktandet av klimatkonsekvenserna påverkar köpbeteendet endast hos en dryg tredjedel av de som svarade. Dock bedömdes behovet av nya utsläppssnåla tjänster för konsumenterna vara stort: över 80 % ansåg att deras betydelse är mycket eller ganska viktig i lösningen av klimatfrågan.

Genomförandet av enkäten

Enkäten om medborgarnas klimatåsikter genomfördes av TNS Gallup Oy på beställning av styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation. I styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation ingick miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral SYKE, Demos Helsinki, Sitra och Tekes. I enkäten deltog 1 005 personer i åldern 15–74 år från olika håll i Finland förutom Åland. TNS Gallup samlade in undersökningsmaterialet i sin Gallup Forum-svarspanel den 5–14 mars 2015. Undersökningens felmarginal är cirka 3 procentenheter åt båda hållen.

Ytterligare information:

Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn 050 524 5269, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Outi Kuittinen, forskare, direktör för allmän utveckling, Demos Helsinki, tfn 050 326 5582, fornamn.efternamn@demos.fi