Havsplaner ska utarbetas för att samordna havsskyddet och havens olika användningsområden

Pressmeddelande 14.4.2016 kl. 13.55

Regeringen har i dag lämnat en proposition där det föreslås att landskapsförbunden senast i slutet av mars 2021 ska ha upprättat havsplaner. Havsplanerna ska användas för att samordna de olika användningsområden och intressen som hänför sig till havsområdena, som exempelvis fisket, trafiken, naturskyddet och energiproduktionen. Enligt förslaget ska planerna täcka såväl territorialvattnet som den ekonomiska zonen.

Ändringar föreslås i markanvändnings- och bygglagen och i lagen om Finlands ekonomiska zon, som hör till utrikesministeriets förvaltningsområde. I den senare lagen föreslås en bestämmelse om möjligheten att tillämpa markanvändnings- och bygglagen i den ekonomiska zonen. Planerna har inga rättsverkningar och inte heller någon bindande verkan i fråga om annan planering eller andra tillståndsförfaranden.

Målet är att upprättandet av planerna ska öka samarbetet mellan myndigheterna och på så sätt göra genomförandet av enskilda projekt mer förutsägbart och smidigt. Kunskapen om vilka behov det finns av att använda och skydda enskilda havsområden kommer att bidra till att säkerställa en hållbar användning av naturtillgångarna och trygga ekosystemen.

Enligt förslaget ska det utarbetas tre havsplaner: en för Finska viken, en för Skärgårdshavet och en för Bottniska viken. Landskapsförbunden i kustområdena ska i växelverkan med de övriga myndigheterna och andra berörda parter ansvara för utarbetandet av planerna. På basis av responsen från remissbehandlingen preciserades bestämmelserna om information och delaktighet på ett sätt som säkerställer ett brett samarbete vid rätta tidpunkter.

Landskapsförbunden ansvarar redan i dag för planeringen av områdesanvändningen också när det gäller territorialvattnet. Havsplaneringen ska emellertid inte bli en del av det nuvarande systemet för planering av områdesanvändningen. Avsikten är att miljöministeriet ska ansvara för den allmänna utvecklingen och styrningen av havsplaneringen samt för samarbetet med grannländerna.

Propositionen grundar sig på EU:s havsplaneringsdirektiv, som i överensstämmelse med den integrerade havspolitiken främjar en hållbar användning av havsområdena och så kallad blå tillväxt. De övriga kuststaterna vid Östersjön håller redan på att utarbeta motsvarande havsplaner.

Lagarna avses träda i kraft den 1 oktober 2016.
 

Mer information

Konsultativ tjänsteman Tiina Tihlman, tfn 0295 250 296, fornamn.efternamn@ymparisto.fi,

Regeringssekreterare Maija Neva, tfn 0295 250 193, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV