Gå till innehållet

Myrskyddet inom Helmi-programmet har inletts – en omfattande helhet av skyddsområden inrättas i Haukisuo i Juga

Pressmeddelande 14.11.2019 kl. 9.58
Ett landskap foto av Haukisuo.
© Heikki Leppänen, Tornator

Miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har ingått en överenskommelse om att det ska inrättas ett omfattande privat naturskyddsområde i Haukisuo i Juga. Det nya skyddsområdet har en areal på uppemot 244 hektar och gränsar delvis mot befintliga Naturaområden. Området har skyddats inom ramen för miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi som syftar till att restaurera, vårda och bevara livsmiljöer som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

"Skyddsområdet Haukisuo utgör en fin början på myrskyddet inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi. Det finns ett akut behov av att skydda mer myrmark för att stoppa utarmningen av den finska naturen. Att skydda myrar är också en klimatgärning, eftersom myrar som är i naturtillstånd fungerar som kolsänkor och kollager. Inom Helmi-programmet har det reserverats ca 12 miljoner euro för myrskydd nästa år, vilket gör det möjligt att effektivisera skyddet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Det skyddsområde som ska inrättas består av mångsidiga och delvis hotade myrnaturtyper blandat med bergiga skogsdungar. Till de mångsidiga och hotade naturtyper som kännetecknar de frodiga sänkorna hör bland annat mad-rikkärr, rikkärrsartade skogskärr och örtrika skogskärr samt källområden. På de näringsrika rikkärren i skyddsområdet finns flera mossarter med endast enstaka förekomster i Norra Karelen. Skyddsområdet Haukisuo ligger ca 250 meter ovanför havsytan, vilket gör det regionalt betydelsefullt på grund av såväl mikroklimatet som landskapet.

Tornator Oyj:s verkställande direktör Henrik Nieminen är nöjd över att man nått samförstånd om skyddet av området:

”Detta är ett sätt att trygga den biologiska mångfalden, att skapa välfärd och att uppfylla våra intressegruppers förväntningar”, berättar Nieminen.

Målet med Helmi-programmet är att under innevarande regeringsperiod skydda 20 000 hektar myrmark. För närvarande har ca 13 procent av myrarna i Finland skyddats, och största delen av de skyddade myrmarkerna finns i norra Finland. Myrarna hör till de livsmiljöer i Finland som har försämrats allra mest. Enligt rödlistan, som beskriver hotet mot arterna i Finland, finns det omkring 120 hotade arter på myrarna.

Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland

Åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi ska ta tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Inom ramen för programmet ska myrar skyddas och restaureras, fågelvatten och våtmarker restaureras, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten iståndsättas.

Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten betalar för restaurerings- och vårdåtgärderna.

Programmet innebär en betydande satsning på den finska naturen. Det har reserverats 42 miljoner euro för programmet för 2020, och avsikten är att programmet ska fortsätta fram till 2030. Åtgärderna i programmet ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i Finland.

Miljöministeriet sammankallar i slutet av 2019 en arbetsgrupp bestående av representanter för intressegrupper och tjänstemän som ska bereda statsrådets principbeslut om livsmiljöprogrammet Helmi och dess mål fram till 2030. Arbetsgruppen ska bereda principbeslutet under 2020.

För media: En bild från skyddsområdet (Foto: Heikki Leppänen, Tornator)

Mer information:

Miljöministeriet:

Päivi Gummerus-Rautiainen, programchef för livsmiljöprogrammet Helmi, tfn 0295 250 240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Tornator Oyj:

Saara Pihlman, miljösakkunnig, tfn 050 401 7371, saara.pihlman@tornator.fi

  • FI
  •  
  • SV