Ny förordning främjar tillgängligt byggande

Pressmeddelande 4.5.2017 kl. 13.20

Statsrådet godkände i dag en förordning om byggnaders tillgänglighet. Avsikten med minimikraven på tillgänglighet är att främja jämlikheten mellan människor. Den nya förordningen förtydligar kraven på tillgänglighet och minskar de kommunvisa tolkningsskillnaderna. I fortsättningen kan byggnadsentreprenörer bättre förutse hur bestämmelserna ska tillämpas, vilket gör hela byggprocessen smidigare.

Genom den nya förordningen preciseras flera måttkrav som anknyter till tillgänglighet och som hittills har varit flertydiga.

”Både de boende och byggbranschen gagnas av att kommunerna tolkar tillgänglighetskraven på samma sätt”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Dimensioneringen av det fria utrymme som ska finnas i toalett- och tvättrum i flervåningshus med hiss har tidigare angetts i en anvisning som har tillämpats på väldigt olika sätt på olika håll i Finland. I förordningen anges nu entydiga mått för det utrymme som behövs för användning av rummet. Det minimikrav som gäller bredden på dörrar i småhus har avgränsats tydligt så att det gäller dörrarna på entréplanet.

Endast en del student- och ungdomsbostäder måste tillgänglighetsanpassas

Kraven på tillgänglighet har på ett kostnadseffektivt sätt inriktats på olika slag av byggnader enligt deras användningsändamål. Av de nya student- och ungdomsbostäder som byggs har 95 procent befriats från de dimensioneringskrav som gäller toalett- och tvättrum i enlighet med vad som anges i regeringsprogrammet. Största delen av dem som bor i student- och ungdomsbostäder har full rörelse- och funktionsförmåga, och i dessa bostäder är också omsättningen bland de boende större än i vanliga bostäder.

Fem procent av student- och ungdomsbostäderna ska tillgänglighetsanpassas för att det också i fortsättningen ska finnas tillräckligt med tillgängliga studentbostäder. Också allmänna utrymmen i bostadshus ska ha en tillgänglig toalett för besökare.

En välplanerad byggnad är tillgänglig, och tillgängliga byggnader betjänar personer av många olika slag. Förordningen om byggnaders tillgänglighet beaktar också befolkningens åldrande. Bostäder, andra byggnader och den byggda miljön bör göras mer tillgängliga och säkra än i dag för att människorna ska kunna bo hemma längre och leva självständigt. Förslaget ska underlätta för personer att röra sig självständigt, t.ex. genom trösklar som är lätta att ta sig över och dörrar som är lätta att öppna.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Mer information:

Niina Kilpelä, överarkitekt, tfn 0295 250 019, fornamn.efternamn@ym.fi

Meri Pensamo, regeringssekreterare, tfn 0295 250 055, fornamn.efternamn@ym.fi

 

  • FI
  •  
  • SV