Nytt understöd för äldre- och tillgänglighetsanpassning av ARA-bostäder kan sökas från ingången av 2020

Pressmeddelande 19.12.2019 kl. 14.32

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning genom vilken det införs ett nytt understöd för äldre- och tillgänglighetsanpassning av ARA-bostäder i områden där befolkningen minskar. Understödet hjälper hyreshussamfund att reparera bostäder som byggts med statligt stöd så att de motsvarar efterfrågan och förbättrar boendeförhållandena för äldre och andra som behöver tillgänglighet.

Åren 2020–2022 kan understöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 25 miljoner euro, varav 5 miljoner euro kan beviljas 2020. Understödets maximibelopp är 50 procent av de faktiska kostnaderna för reparationsprojektet, dock högst 10 000 euro per bostad. Understöd beviljas för objekt som bedöms vara i användning i ett längre tidsperspektiv och som ligger i kommuncentra nära tjänsterna.

Understöd kan beviljas för reparationer i en bostad och för reparationer i ett hyreshus gemensamma utrymmen och gårdsområde. Reparationer som understöds är till exempel installation av olika slags utrustning, såsom stödräcken, samt breddning av dörröppningar och tillgänglighetsanpassning av toalett- och tvättrum.

Understöd kan sökas i huvudsak av kommunalt ägda hyreshussamfund och de allmännyttiga samfund som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har utsett. Den som ansöker om understöd ska lägga fram utredningar om hur situationen på kommunens bostadsmarknad ser ut med tanke på de äldre, i vilken grad de bostäder som ska repareras används och i hurdant skick de är.

Hyresbostäder som byggts med statligt stöd står tomma i områden där befolkningen minskar på grund av att människor flyttar till större kommuner och städer. De bostäder som står tomma motsvarar dock inte nödvändigtvis efterfrågan. I dessa samma områden finns det ofta behov av äldre- och tillgänglighetsanpassade bostäder som har skäliga boendekostnader och finns nära tjänsterna. Tillgänglighetsanpassade bostäder lämpar sig också för andra än äldre.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2020, varefter understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Mer information:

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, liisa.meritahti@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV