Gå till innehållet

Finland stärker stödet till den nordliga dimensionens miljöpartnerskap

Pressmeddelande 16.6.2011 kl. 13.31

Miljöministeriet och utrikesministeriet informerar

Finland beviljar en tilläggsfinansiering på 3 miljoner euro till miljöprojekt i den nordiska dimensionens miljöpartnerskapsfond, meddelade miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka vid partnerskapets tioårsjubileum i St. Petersburg i dag.

"Miljöproblemen beaktar inte gränserna mellan länder. Internationellt samarbete är nödvändigt inför stora utmaningar, såsom förbättringen av Östersjöns tillstånd. Finland kan genom miljöpartnerskapsfonden främja miljöprojekt på sitt närområde. Samtidigt uppstår nya verksamhetsmöjligheter för finländska sakkunniga inom miljöområdet, säger kanslichef Pokka.

Genom den tilläggsfinansiering som beviljats ur närområdesmedlen genom beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen stiger Finlands andel i fonden från 18 miljoner euro till 21 miljoner euro.

Målet för fonden som förvaltas av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling är att stödja och koordinera finansiering till viktiga gränsöverskridande miljöprojekt, i synnerhet i nordöstra Ryssland och Kaliningrad. Fonden stöder t.ex. projekt som minskar belastningen av Östersjön och som förbättrar avfallshanteringen samt energieffektivitetsinvesteringar. I fjol utvidgades fondens verksamhetsområde till Vitryssland.

Den nordiska dimensionens miljöpartnerskap fyller 10 år

Den nordiska dimensionens miljöpartnerskap NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership) inleddes för tio år sedan på Finlands initiativ. Storleken på partnerskapets garantifond är 313 miljoner euro, av vilken ca hälften används för miljöprojekt och hälften för projekt som hänför sig till behandling av radioaktivt avfall eller lagring av använt kärnbränsle, i synnerhet på Kolahalvön. En ny fiansieringsomgång inleddes vid ingången av detta år. De största investerarna i fonden är Europeiska kommissionen med en andel på 84 miljoner euro och Ryssland, vars andel är 40 miljoner euro.

Andra finansiärer av miljöprojekt utöver dessa är Finland, Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Vitryssland. I och med de bidrag som fonden beviljar har man till sammanlagt 23 miljöprojekt lyckats samla ihop över en miljard euro genom att kombinera gåvobistånd, internationella lån som Ryssland tagit och lokal finansiering.

"Huvuddelen av miljöprojekten finansieras genom lån beviljade av internationella finansinstitut samt genom lokal finansiering, men de bidrag fonden beviljar verkar ofta som ett viktigt grundkapital som möjliggör inledandet av omfattande projekt. T.ex. tack vare renoveringen av reningsverken i St. Petersburgs har man kunnat förbättra Finska vikens tillstånd märkbart", berättar kanslichef Pokka.

De viktigaste pågående eller färdiga projekt som fonden gett stöd till är bl.a. bygget av St. Petersburgs sydvästra reningsverk samt projektet för att sluta de direkta utsläppen i Neva. Sammanlagt bedöms det att fosforbelastningen i vattendragen minskar med sammanlagt 2 297 ton och kvävebelastningen med 7 612 ton per år tack vare de projekt som fonden finansierar. Projekten främjar genomförandet av Östersjökommissionen HELCOM:s handlingsprogram för Östersjön, vars mål är ett gott tillstånd för Östersjön år 2021.

Ytterligare information:

Rådet för internationella ärenden Kristiina Isokallio, tfn 050 581 9618, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Konsultativ tjänsteman Laura Saijonmaa, miljöministeriet, 
tfn 040 546 3344, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Kanslichefens sekreterare Merja Pylkkänen, miljöministeriet, 
tfn 050 535 4573, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Enhetschef Soili Mäkeläinen-Buhanist, utrikesministeriet, 
tfn 040 753 2528, förnamn.efternamn@formin.fi