Gå till innehållet

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden

RSS
 • EU nådde enighet om regleringen av F-gaser 19.12.2013
  EU-kommissionen, medlemsländerna och parlamentet nådde i dag enighet om en begränsning av användningen av F-gaser. En reviderad förordning träder i kraft år 2015.
 • Statsrådet lämnade en proposition om en ny miljöskyddslag 19.12.2013
  Regeringen överlämnade i dag en proposition med förslag till ny miljöskyddslag. Propositionen förverkligar regeringsprogrammets mål om att effektivisera miljöskyddet med tanke på såväl miljöns tillstånd och medborgarnas välmående som företagen.
 • Tomtbarometern 2013–2014: Det dåliga ekonomiska läget återspeglas på tomtmarknaden – lam efterfrågan på tomter 19.12.2013
  Det dåliga allmänna ekonomiska läget och lågkonjunkturen inom byggbranschen återspeglas på tomtmarknaden. Efterfrågan på tomter har minskat i år och den väntas inte bli livligare nästa år. Men det finns utmaningar när det gäller att få utbud och efterfrågan att mötas. För kommunerna är bristen på finansiering för kommunalteknik det största problemet, medan det för byggfirmorna är de höga tomtpriserna. Ståndpunkterna framgår av miljöministeriets, Finlands Kommunförbunds och Byggnadsindustrin RT:s
 • Den ekonomiska krisen har påverkat miljöns tillstånd 11.12.2013
  Raden av ekonomiska kriser sedan 2008 har påverkat tillståndet i miljön i Finland. Denna bedömning gör man i översikten av miljöns tillstånd. Effekterna har varit både positiva och negativa; samtidigt som recessionen har minskat användningen av naturresurser och annan belastning, har den också bromsat många miljöpolitiska processer, till exempel den internationella klimatpolitiken.
 • Ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling till 2050 godkändes i Finland 9.12.2013
  Finlands kommission för hållbar utveckling godkände i dag på sitt möte ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling, "En målbild för Finland 2050" (fi. "Suomi, jonka haluamme 2050"). Genom det samhälleliga åtagandet främjas en hållbar utveckling inom alla samhällsområden, och avsikten är att engagera alla centrala aktörer, allt från konsumenter och företag till politiska beslutsfattare.
 • Statsrådet föreslår att förpackningsproducenternas ansvar för avfallshanteringen av konsumentförpackningar ska senareläggas 27.11.2013
  Statsrådet godkände i dag en proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen. De som förpackar produkter beviljas tilläggstid till den 1 maj 2015 när det gäller att genomföra det utvidgade producentansvar som enligt de nuvarande bestämmelserna i avfallslagen ska genomföras ett år tidigare. Dessutom ska producenternas skyldighet att ordna mottagningsplatser för kasserade förpackningar förlängas till den 1 januari 2016.
 • En förordning om bullernivåer vid vindkraftsutbyggnad bereds 27.11.2013
  Under våren 2014 bereds en statsrådsförordning om utomhusriktvärden för buller från vindkraftverk, berättade bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen i anslutning till vindkraftsdagarna onsdagen den 27 november.
 • Den andra etapplandskapsplanen för Birkaland fastställdes 25.11.2013
  Miljöministeriet fastställde den 25 november 2013 Birkalands etapplandskapsplan för trafik och logistik. Planen inbegriper projekt för att förbättra bannätet och huvudvägnätet i Birkaland samt områden för utvecklande av markanvändningen baserat på läget ur trafiksynpunkt. Etapplandskapsplanen kompletterar den landskapsplan för Birkaland som fastställdes 2007.
 • Otillräckligt tempo mot ett nytt klimatavtal i Warszawa 23.11.2013
  En motstridig stämning rådde när klimatmötet i Warszawa avslutades på lördagskvällen. Under mötet fick man i enlighet med Europeiska unionens önskemål till stånd en arbetsplan för ländernas besked om utsläppsminskningsmål, men arbetsplanen lämnar utrymme för tolkning och tidtabellen är inte så snabb som EU hoppades på.
 • Strategin förbättrar lax- och havsöringsbestånd 18.11.2013
  Finland får en lax- och havsöringsstrategi med siktet inställt på år 2020. Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag som ska till statsrådet för fastställelse efter remissomgången.
Mera pressmeddelanden